Elenco dei caratteri del Kanji-Trainer
0 uri
KA
melone, cucurbitacea
1 hito
ICHI, ITSU
uno
2 migi
U, YŪ
lato destro, a destra
3 ame, ama
U
pioggia
4 marui
EN
rotondo, circulo, Yen
5
Ō
re, principe
6 oto, ne
ON, IN
musica, suono, rumore
7 shita, sagaru, oriru
KA, GE
giù, in basso
8 hi
KA
fuoco, fiamma
9 hana
KA
fiore
10 manabu
GAKU
imparare, studiare, borsa di studio
11
KI, KE
spirito, aria, intento, intenzione, atmosfera
12 kokono
KYŪ, KU
nove
13 yasumu
KYŪ
riposo, assenza, pausa
14 kane, kana
KIN, KON
oro, metallo, denaro
15 sora, kara, akeru
cielo, aprire, aria, vuoto
16 tsuki
GETSU, GATSU
luna, mese
17 inu
KEN
cane
18 miru
KEN
guardare, vedere, osservare, mostrare
19 itsu-
GO
cinque
20 kuchi
KŌ, KU
bocca, apertura
21
scuola, verificare, controllare
22 hidari
SA
lato sinistro, a sinistra
23 mi
SAN
tre
24 yama
SAN
montagna, monte
25 ko
SHI, SU
bambino, neonato
26 yon, yo-
SHI
quattro
27 ito
SHI
filo
28
JI
lettera, carattere, scrittura
29 mimi
JI
orecchio
30 nana
SHICHI
sette
31 kuruma
SHA
veicolo, macchina, automobile
32 te
SHU
mano, mezzi
33
dieci
34 deru dasu
SHUTSU
venire fuori, uscire
35 onna, me
JO, NYŌ, NYO
donna, femmina
36 ko, o, chiisai
SHŌ
piccolo
37 ue, kami, uwa, noboru, agaru
sopra, lato superiore
38 mori
SHIN
foresta
39 hito
JIN, NIN
persone, esseri umani
40 mizu
SUI
acqua
41 masa, tadashii
SEI, SHŌ
corretto, giusto
42 ikiru, umu/maru, haeru, nama, ki
SEI, SHŌ
vita, nascita, crescere, crudo, puro
43 aoi
SEI, SHŌ
blu, azzurro, giovane
44
SEKI
sera, serata
45 ishi
SEKI, SHAKU
pietra, sasso, roccia
46 akai
SEKI, SHAKU
rosso
47 chi
SEN
mille, mila, migliaia
48 kawa
SEN
fiume
49 saki
SEN
precedere, precedente, prima
50 hayai
presto, veloce, rapido
51 ashi, tariru
SOKU
gamba, piede, sufficiente
52 mura
SON
villaggio
53 ōkii
TAI, DAI
grande, grosso
54 otoko
DAN, NAN
uomo, maschio, maschile
55 naka
CHŪ
medio, interno
56 mushi
CHŪ
insetto, verme, lombrico
57 machi
CHŌ
città, distretto
58 ame, ama-
TEN
paradiso, cielo
59 ta
DEN
risaia, campo di riso
60 tsuchi
DO, TO
terra, suolo, terreno
61 futa
NI
due
62 hi, -ka
NICHI, JITSU
sole, giorno, giornata
63 hairu, ireru
NYŪ
entrare, mettere dentro, inserire
64 toshi
NEN
anno
65 shiroi
HAKU
bianco
66 ya-
HACHI
otto
67
HYAKU
cento, centinaia
68 fumi
BUN, MON
testo, scrittura
69 ki, ko-
MOKU, BOKU
albero, legno
70 moto
HON
libro, radice, vero
71 na
MEI, MYŌ
nome, reputazione
72 me, ma-
MOKU, BOKU
occhio
73 tatsu/teru
RITSU, RYŪ
stare in piedi, alzarsi
74 chikara
RYOKU, RIKI
forza, sforzo, impegno
75 hayashi
RIN
piccola foresta, boschetto
76 mu-
ROKU
sei
77 hiku
IN
tirare, trainare
78 kumo
UN
nuvola, nube
79 i
EN
distanza, lontano, distante
80 nan, nani
KA
che cosa?
81
KA
corso (didattica), sezione
82 natsu
KA, GE
estate
83 ie, ya
KA, KE
casa, specialista
84 uta, utau
KA
cantare, canzone
85
KAKU, GA
immagine, dipinto
86 mawaru
KAI
girare, ruotare
87 au
KAI, E
riunione, incontrare
88 umi
KAI
mare
89
KAI, E
immagine, disegno
90 kai
mollusco, mitilo
91 soto, hoka, hazusu
GAI, GE
esterno, al di fuori
92 aida, ma
KAN, KEN
spazio, divario
93 kao
GAN
faccia, viso
94
KI
vapore
95
KI
rapporto, cronaca
96 kaeru
KI
tornare
97 ushi
GYŪ
vacca, toro
98 sakana, uo
GYO
pesce
99
KYŌ, KEI
capitale
100 tsuyoi, shiiru
KYŌ, GŌ
forte
101 oshieru
KYŌ
insegnare
102 tama
GYOKU
sfera, gioiello
103 chikai
KIN
vicino
104 katachi, kata
KEI, GYŌ
forma, modello
105 hakaru
KEI
misurare
106 moto
GEN, GAN
origine, fonte
107 hara
GEN
campo, pianura, originale
108 to
KO
porta
109 furui
KO
vecchio
110
GO
mezzogiorno
111 ushiro, ato, nochi, okureru
GO, KŌ
più tardi, dopo, dietro
112 kataru
GO
parlare, lingua
113
KŌ, KU
costruzione
114 hiroi
ampio, spazioso
115 majiru, kawasu
mix, scambio
116 hikari, hikaru
luce, splendore, splendere
117 kangaeru
pensare, considerare
118 iku, yuku, okonau
KŌ, GYŌ, AN
andare, condotta
119 takai
alto, costoso
120 kiiro
KŌ, Ō
giallo
121 au, awaseru
GŌ, KATSU
incontrare, unire, combaciare
122 tani, ya
KOKU
valle
123 kuni
KOKU
Paese, regione
124 kuroi
KOKU
nero
125 ima
KON, KIN
ora, adesso
126
SAI
anni di età, talento
127 tsukuru
SAKU, SA
fare
128
SAN
calcolo, stima
129 tomeru
SHI
stop, fermarsi
130 ichi
SHI
città, mercato
131 omou
SHI
pensare
132 kami
SHI
carta
133 tera
JI
tempio
134 mizukara
SHI, JI
se stesso
135 toki
JI
tempo, ora
136 muro
SHITSU
casa, stanza
137 yashiro
SHA
santuario, azienda
138 yowai
JAKU
debole
139 kubi
SHU
collo, testa, capo
140 aki
SHŪ
autunno
141 haru
SHUN
primavera
142 kaku
SHO
scrivere
143 sukoshi, sukunai
SHŌ
poco (un)
144 ba
luogo, posto
145 iro
SHOKU, SHIKI
colore, sensualità, amore, storia d''amore
146 taberu, kuu
SHOKU
mangiare, cibo
147 kokoro
SHIN
cuore, sentimenti
148 atarashii, arata
SHIN
nuovo
149 oya, shitashii
SHIN
genitore
150 hakaru
ZU, TO
piano, diagramma, schema
151 kazu, kazoeru
SŪ, SU
numero, conteggio
152 西 nishi
SEI, SAI
ovest
153 koe
SEI, SHŌ
voce
154 hoshi
SEI, SHŌ
stella
155 hareru
SEI
chiaro, soleggiato, luminoso
156 kiru
SETSU, SAI
tagliare
157 yuki
SETSU
neve
158 fune, funa-
SEN
nave (barca)
159 mae
ZEN
prima, parte anteriore
160 kumi, kumu
SO
gruppo, squadra
161 hashiru
correre
162 kusa
erba, pianta
163 ōi
TA
molti
164 futoi
TAI, TA
spesso
165 karada
TAI, TEI
corpo
166
DAI, TAI
piattaforma, supporto
167
CHI, JI
terra, terreno
168 ike
CHI
lago, stagno
169 shiru
CHI
sapere, conoscere
170 take
CHIKU
bambù
171
CHA, SA
172 hiru
CHŪ
pomeriggio
173 nagai
CHŌ
lungo, alto in grado
174 tori
CHŌ
uccello
175 asa
CHŌ
mattina
176 ru, kayou
TSŪ
passare, commutare, comunicare
177 otōto
TEI, DAI, DE
fratello minore
178 mise, tana
TEN
negozio, chiosco
179
TEN
punto
180
DEN
elettricità
181 katana
spada
182 fuyu
inverno
183 ataru
colpire il bersaglio, esporre, davvero
184 higashi
est
185 kotaeru
rispondere, risposta
186 atama, kashira
TŌ, ZU
testa, apice, un leader o capo
187 onaji
lo stesso
188 michi
DŌ, TŌ
strada, via, percorso
189 yomu
DOKU, TOKU
leggere
190 minami
NAN
sud
191 ma, uma
BA
cavallo
192 uru
BAI
vendere
193 kau
BAI
acquistare
194 mugi
BAKU
grano, orzo, frumento
195 nakaba
HAN
metà, mezzo
196
BAN
numero, ordine, vigilanza, guardia
197 chichi
FU
padre
198 kaze
vento, maniera, stile
199 wakaru
BUN, FUN, BU
condividere, dividere, minuto, capire
200 kiku
BUN, MON
ascoltare, sentire, chiedere
201 kome
BEI, MAI
riso, America
202 aruku, ayumu
HO
camminare
203 haha
BO
madre
204 kata
modo, lato, direzione, persona
205 kita
HOKU, BOKU
nord
206 goto
MAI
ogni, ciascuno
207 imōto
MAI
sorella minore
208 akarui, akeru
MEI, MYŌ
luminoso, chiaro, essere chiaro
209 naku
MEI
grido non umano
210 ke
capelli
211 kado
MON
cancello, portale
212 yo, yoru
YA
notte
213 no
YA
campo, pianura, selvatico
214 tomo
amico
215 mochiiru
utilizzare
216
giorno della settimana
217 kuru
RAI
futuro, venire
218 tanoshii
RAKU, GAKU
piacere, gioia, musica, divertimento
219 sato
RI
villaggio, misura di lunghezza (3,9 Km)
220
RI
ragione, razionale, giustizia
221 hanashi, hanasu
WA
parlare, discorso, conversazione
222 warui
AKU, O
malvagio, maligno, grossolano
223 yasui
AN
economico, tranquillo
224 kurai
AN
buio, scuro, ombroso, dubbioso
225 iyasu
I
medico, medicina
226
I
intento, intenzione, pensiero
227 sodatsu
IKU
educare (nel senso di crescere), sviluppare, crescere
228
IN
membro, ufficiale, funzionario
229
IN
istituto
230 nomu
IN
bere, ingoiare
231 hakobu
UN
trasportare, fortuna, caso
232 oyogu
EI
nuotare
233
EKI
la stazione
234 sono
EN
giardino, parco
235 yoko
Ō
A sinistra un 木 albero, e 黄 destra gialla (insieme
236 ya
OKU
casa, tetto, costruzione
237 atatakai
ON
caldo
238 bakeru
KA, KE
chimica, cambiamento, stregato
239 ni
KA
carico, denaro, merci
240
KAI
mondo, confine
241 hiraku, akeru
KAI
aprire, aperto
242
KAI
piano (edificio)
243 kado, tsuno
KAKU
angolo, corno
244
KATSU
vitalità, attività
245 samui
KAN
freddo
246
KAN
sentimento, sensazione
247
KAN
dimora, palazzo, grande edificio
248 kishi
GAN
costa, riva
249 iwa
GAN
roccia, rupe
250 okiru, okoru
KI
svegliarsi, accadere, sveglia
251
KI, GO
periodo, termine
252
KYAKU, KAKU
ospite, visitatore, cliente
253 kiwameru
KYŪ
indagare, esaminare
254 isogu
KYŪ
urgente, improvviso
255
KYŪ
grado, classe
256 miya
KYŪ, GŪ, KU
santuario, palazzo
257 tama
KYŪ
sfera, palla
258 saru
KYO, KO
lasciare, passato
259 hashi
KYŌ
ponte
260 waza
GYŌ, GŌ
lavoro, occupazione
261 magaru
KYOKU
curva, melodia
262
KYOKU
ufficio, dipartimento
263 shirogane
GIN
argento
264 nigai, kurushii
KU
dolore, preoccupazioni, amaro
265 sonaeru
GU
utensili, ingredienti
266 kimi
KUN
tu, signor
267 ani
KEI, KYŌ
fratello maggiore
268 kakari
KEI
carica, dovere, coinvolgimento
269 karui
KEI
leggero, facile, impertinente
270 chi
KETSU
sangue
271 kimaru
KETSU
decidere, determinare, impostare
272 togu
KEN
ricercare, affinare
273
KEN
prefettura
274 koto, iu
GEN, GON
parola, dire, parlare
275
KO
magazzino
276 mizuumi
KO
lago
277 ōyake
pubblico, ufficiale
278 muku, mukeru
girare la testa, lato opposto, situazione
279 saiwai, shiawase, sachi
felicità, felice, fortunato
280 minato
porto
281
numero, titolo, problema
282 ne
KON
radice, origine, radicale
283 matsuri, matsuru
SAI
festival, celebrazione
284 hosoi, komakai
SAI
sottile, stretto, fine
285 tsukaeru
SHI, JI
servire, lavorare per
286 shinu
SHI
morire, morte
287 使 tsukau
SHI
usare, impiegare, maneggiare
288 hajimeru
SHI
iniziare, cominciare
289 yubi, sasu
SHI
dito, indicare
290 ha
SHI
dente
291
SHI
poesia
292 tsugi, tsugu
JI, SHI
prossimo, seguente
293 koto
JI, ZU
cosa, caso, fatto
294 motsu
JI
avere, possedere
295
SHIKI
cerimonia, stile
296 mi, minoru
JITSU
verità, reale, frutto
297 utsusu
SHA
copiare, riprodurre
298 mono
SHA
persona
299 nushi, omo
SHU
principale, proprietario
300 mamoru
SHU, SU
proteggere, difendere
301 toru
SHU
tenere, afferrare
302 sake, saka-
SHU
liquore, sake
303 ukeru
JU
ricevere, ottenere
304 su
SHŪ
provincia, stato, banco di sabbia
305 hirou
SHŪ, JŪ
raccogliere
306 owaru
SHŪ
finire
307 narau
SHŪ
imparare, apprendere, studiare
308
SHŪ
settimana
309 atsumeru
SHŪ
raccogliere, accumulare, riunire
310 sumu
vivere, abitare
311 kasaneru, omoi, -e
JŪ, CHŌ
pesante, importante
312 tokoro
SHO
luogo, indirizzo
313 atsui
SHO
caldo (meteo)
314 tasukeru
JO
aiutare, assistere, aiuto
315
SHŌ
glorioso, chiaro, luminoso
316 kesu, kieru
SHŌ
estinguere, cancellare
317 akinau
SHŌ
commerciare, commercio
318
SHŌ
distintivo, capitolo, emblema
319 katsu, masaru
SHŌ
vincere, battere, superare
320 noru
Salita (veicolo), prendere parte
321 ueru
SHOKU
Donne
322 su
SHIN
dire (cortese), riportare
323 mi
SHIN
corpo
324 kami
SHIN, JIN
Dio, spirito
325 fukai
SHIN
profondo
326 susumu
SHIN
andare avanti, avanzare
327 yo
SEI, SE
mondo, generazione
328 totonou/eru
SEI
organizzare, preparare
329
SEN
linea
330 mattaku
ZEN
tutto, completo
331 okuru
inviare, spedizione
332 iki
SOKU
respiro, respirazione
333
ZOKU
famiglia, clan, razza
334 hoka
TA
altro, altri
335 utsu
DA
colpire, picchiare
336
TAI, TSUI
coppia, Vs
337 matsu
TAI
aspettare, attendere
338 kawaru, yo
DAI, TAI
cambiare, rimpiazzare, generazione, epoca
339
DAI
ordine, grado
340
DAI
tema, soggetto, titolo
341 sumi
TAN
carbone
342 mijikai
TAN
breve, corto
343 tsuku, kiru
CHAKU
giungere, arrivare, indossare
344 sosogu
CHŪ
note, versare
345 hashira
CHŪ
pilastro, palo, colonna
346
CHŌ, TEI
blocco (città), numero pari
347
CHŌ
taccuino, registro
348 調 shiraberu, totonoeru
CHŌ
indagare, cercare, regolare, intonare
349 naoru/su, sugu, tadachi
CHOKU, JIKI
immediatamente, riparare, migliorare
350 ou
TSUI
inseguire, perseguire, seguire
351 sadameru
TEI, JŌ
fissare, decidere, stabilire
352 niwa
TEI
giardino, cortile
353 kurogane
TETSU
ferro, acciaio
354 korogeru
TEN
rotolare, rotolamento, rollio
355 miyako
TO, TSU
città, capitale, metropoli
356 tabi
DO, TAKU
grado, volta (occorrenza)
357 nageru
proiezione, lanciare
358 shima
isola
359 yu
acqua calda, cattivo
360 noboru
TŌ, TO
salire, ascendere
361 hitoshii, nado
uguale, grado, eccetera
362 ugoku
spostare
363 warabe
bambino
364 uchi
NAI, DAI
interno, all''interno
365
NIKU
carne
366
agricoltura
367 nami
HA
onda
368 kubaru
HAI
distribuire, consegnare
369 hata, hatake
campo essiccato
370
HATSU, HOTSU
partire, lasciare
371 soru
HAN, TAN
anti-, opposto, opposizione
372 saka
HAN
pendenza, collina
373 ita
HAN, BAN
pannello, piastra, foglio
374 kawa
HI
pelle, cuoio
375 kanashii
HI
triste
376 utsukushii
BI
bellezza
377 hana
BI
naso, grugno
378 kōri
HYŌ
ghiaccio
379 arawasu, omote
HYŌ
grafico, superficie, tavolo
380
BYŌ
secondo (tempo)
381 yamu, yamai
BYŌ, HEI
malattia
382 shina
HIN
beni, merci
383 makeru, ou
FU
perdere, sconfiggere
384
BU, BE
divisione, parte, sezione
385
FUKU
stoffa, indumento
386
FUKU
buona sorte, fortuna
387 mono
BUTSU, MOTSU
cosa, oggetto
388 hiratai, taira
HEI, BYŌ
piatto, piano, comune
389 kaesu/ru
HEN
ritornare, sostituire
390
BEN
adoperarsi, studio
391 hanasu
liberare, rilasciare, mandare via
392
MAN, BAN
diecimila
393 aji, ajiwau
MI
gusto, assaporare
394 inochi
MEI, MYŌ
vita, comando, ordine
395 omote, omo, tsura
MEN
viso, maschera, superficie
396 tou
MON
chiedere
397 eki
YAKU
posto, ruolo, servizio
398 kusuri
YAKU
medicina, farmaco
399 yoshi
YU, YŌ
ragione, causa, effetto
400 abura
YU
olio
401 aru
YŪ, U
avere, possedere
402 asobu
YŪ, YU
giocare, rilassarsi, divertirsi
403 kanete
YO
pre-, in anticipo
404
oceano, occidentale
405 ha
foglia
406 hi
sole, luce solare, positivo
407 sama, zama
suffisso (cortese), condizione
408 ochiru
RAKU
cadere, fallire, declinare
409 nagareru
RYŪ, RU
fluire, flusso
410 tabi
RYO
viaggio
411
RYŌ
entrambi
412 midori
RYOKU, ROKU
verde
413
REI
galateo, gratitudine
414
RETSU
linea, fila, rango
415 ji
RO
strada, tracciato
416 yawaragu, nagoyaka
WA, O
pace, armonia, Giappone
417
AI
amore
418
AN
idea, proposta, piano, schema
419 motte
I
partendo da ..., a partire da...
420 koromo
I
abbigliamento, vestiti
421 kurai
I
grado, rango, posizione
422 kakomu
I
racchiudere, circondare
423 yudaneru
I
affidare
424
I
stomaco
425 shirushi
IN
marchio, sigillo, timbro
426
EI
Inghilterra
427 sakaeru, haeru
EI
prosperare, fiorire, gloria
428 shio
EN
sale
429
Ō
centro, capitale
430
OKU
cento milioni
431 kuwaeru
KA
aggiunta, aggiungere
432
KA
merci, denaro
433
KA
lezione, sezione
434 me
GA
gemma, germoglio
435 aratameru
KAI
alterare, rinnovare, riformare
436
KAI
dispositivo, macchina
437
GAI
lesione, danno
438 ono
KAKU
ogni, ognuno
439 oboeru, sameru
KAKU
memorizzare, ricordare
440
KAN
completo, finito, perfetto
441
KAN
governo, burocrate
442
KAN
Cina
443 kuda
KAN
tubo, controlli
444 seki
KAN
barriera, checkpoint, connessione
445
KAN
osservare
446 negau
GAN
speranza, richiesta
447
KI, KE
raro, scarso, insolito
448
KI
stagione, giovane
449
KI
periodo, cronaca
450 yorokobu
KI
gioia, delizia, felice
451 hata
KI
bandiera
452 utsuwa
KI
contenitore, vaso
453 hata
KI
caso, macchina
454
GI
consultazione, discussione, conferenza
455 motomeru
KYŪ
richiesta
456 sukuu
KYŪ
soccorso, salvare
457 tamau
KYŪ
approvvigionamento, stipendio
458 ageru, kozotte
KYO
offerta, comportamento
459
GYO, RYŌ
pesca
460 tomo
KYŌ
insieme, con
461
KYŌ
cooperare, accordo
462 kagami
KYŌ
specchio
463 kisou, seru
KYŌ, KEI
competere, competizione
464 kiwameru
KYOKU, GOKU
polo, estremo, estremamente
465
KU
sezione, distretto, quartiere
466
GUN
militari, truppe, forze armate
467 kōri
GUN
contea, borgata
468 kata
KEI
modello, tipologia, forma
469
KEI, KE
scenario, vista, panorama
470
GEI
arte, prestazione
471 kaku
KETSU
carenza, mancanza
472 musubu, yuu
KETSU
nodo, allacciare, annodare
473 tatsu
KEN, KON
costruire, erigere
474 sukoyaka
KEN
salute
475 tamesu
KEN
esaminare, prova
476 katai
KO
solido, fermo
477
KŌ, KU
merito, realizzazione, servizio
478 sōrō
clima
479
navigazione, viaggio
480
salute
481 tsugeru
KOKU
proclamare, informare, rivelare
482 sasu
SA
differenza, divario
483 na
SAI
verdura, ortaggi
484 mottomo
SAI
superlativo assoluto, estremamente
485
ZAI
materiale, legname, risorse
486
SAKU
ieri, ultimo, fa
487 suru
SATSU
impressione, stampa
488 korosu
SATSU, SETSU
uccidere, assassinare
489
SATSU
giudicare, investigare, realizzare
490 mairu
SAN
visitare, frequentare
491 umu
SAN
dare alla luce, produrre
492 chiru
SAN
disperdere
493 nokoru
ZAN
residuo, resto, rimanere, essere rimasto
494 samurai
SHI
guerriero, un uomo istruito
495 uji
SHI
clan, genealogia
496
SHI
storia
497 tsukasadoru
SHI
governare, amministrare, gestire
498 ane
SHI
sorella maggiore
499 kokoromiru, tamesu
SHI
provare, testare
500 yameru
JI
discorso, parola, dimettersi (ufficio)
501 ushinau
SHITSU
perdere, scomparire
502 kariru
SHAKU
noleggio, affitto, prendere in prestito
503 tane
SHU
seme, genere, tipo
504 mawari
SHŪ
circondario, ambiente, circonferenza
505 宿 yado, yadoru
SHUKU
sistemazione, alloggio
506
JUN
ordine, sequenza, conformità
507 hatsu, hajime
SHO
primo, nuovo, in primo luogo
508 tonaeru
SHŌ
recitare, intonare, predicare
509 yaku
SHŌ
bruciare
510 teru
SHŌ
illuminare, splendere
511
SHŌ
premio, ricompensa
512
SHIN, JIN
ministro
513
SHIN
credere, convincere, fiducia
514 ma
SHIN
vero, realtà, quintessenza
515 naru
SEI, JŌ
raggiungere, realizzare, diventare
516 habuku, kaerimiru
SEI, SHŌ
dipartimento, ministero
517 kiyoi
SEI, SHŌ
pulito, puro, platonico
518 ikioi
SEI
potenza, forza, energia
519 shizuka
SEI, JŌ
silenzioso, tranquillo, calmo
520
SEKI
sedile, posto
521 tsumu
SEKI
accumulare, pila, mucchio, prodotto
522 ori, oru
SETSU
piegare, rompere, curvare
523 fushi
SETSU, SECHI
mettere a punto, giuntura, sezione
524 toku
SETSU
spiegare, opinione
525 asai
SEN
superficiale, breve
526 tatakau, ikusa
SEN
lotta, guerra
527 erabu, yoru
SEN
scegliere, selezionare
528 shikashi
ZEN, NEN
affermativo, quindi, così, ma
529 arasou
competizione, conflitto, lotta
530 ai-
SŌ, SHŌ
aspetto, Ministro, reciproco
531 kura
magazzino, deposito
532
SŌ, SO
idea, concetto
533
ZŌ, SHŌ
elefante, forma, figura
534 hayai, sumiyaka
SOKU
veloce, rapido, velocità
535 kawa, gawa, soba
SOKU
a lato, adiacente
536 tsuzuku
ZOKU
continuare, seguire, serie
537
SOTSU
laureare, completamento
538 mago
SON
nipote
539 obi, obiru
TAI
banda, cintura, Obi
540
TAI
unità, truppa
541 -tachi
TATSU
suffisso plurale, raggiungere, guadagnare
542
TAN
singolo, semplice
543
DAN
conversazione, discorso
544 osameru, naosu
CHI, JI
governare, gestire
545 oku
CHI
posizionare, collocare
546 takuwaeru
CHO
immagazzinare, risparmiare
547 harawata
CHŌ
intestino, viscere
548 hikui
TEI
basso
549 soko
TEI
fondo
550
TEI
sostare, rimanere
551 mato
TEKI
obiettivo, bersaglio
552 nori
TEN
codice, rituale, precedente
553 tsutaeru
DEN
dire, riportare, trasmettere, condurre
554 tada, itazura
TO
camminare, seguace, futile
555 tsutomeru
DO
fare sforzi, adoperarsi
556 hi
luce, lampada
557
sala, tempio, santuario
558 hataraku
lavorare, servire
559
DOKU
veleno
560 atsui
NETSU
calore, temperatura, febbre
561
NEN
pensiero, sentimento, desiderio
562 yaburu, yabureru
HAI
perdere, sconfitta
563
BAI
doppio
564
HAKU, BAKU
Dr., PhD, stima
565 meshi
HAN
pasto, riso bollito
566 tobu
HI
volare, volo
567 tsuiyasu
HI
spendere, consumare, sprecare
568 kanarazu
HITSU
necessariamente, certamente
569 fude
HITSU
pennello, scrittura a mano
570
HYŌ
voto
571 shirushi
HYŌ
segno, segnale
572
FU, BU
non, dis-
573 otto
FU, FŪ
(mio) marito, uomo
574 tsuku
FU
allegare, fissare, applicare
575
FU
prefettura urbana
576
FUKU
vice, secondo
577 kona, ko
FUN
polvere, farina
578
HEI, HYŌ
soldato
579 wakareru
BETSU
distinguere, differenza, divergenza, speciale
580 atari, be
HEN
confine, dintorni, quartiere
581 kaeru
HEN
cambiare, alterare, strano
582 便 tayori
BEN, BIN
convenienza, servizio, posta
583 tsutsumu
busta, involucro, pacchetto
584
HŌ, HATSU
legge, norma, regolamento
585 nozomu
BŌ, MŌ
desiderio, speranza
586 maki
BOKU
pascolo, prato
587 sue
MATSU, BATSU
fine, punta
588 michiru, mitasu
MAN
riempire, riempimento
589
MYAKU
pulsazione, vena
590 tami
MIN
persone, popolo, nazione
591
YAKU
circa, promessa, approssimativo
592 isamu
coraggioso, coraggio
593 kaname, iru
perno, necessità
594 yashinau
allevare, supportare
595 abiru
YOKU
fare il bagno
596 kiku
RI
profitto, vantaggio, beneficio
597
RIKU
terra, riva
598 yoi
RYŌ
buono, bene
599
RYŌ
materiale, tassa
600 hakaru
RYŌ
pesare, misura, quantità, peso
601 wa
RIN
ruota, anello, cerchio
602
RUI
tipo, genere, varietà
603
REI
ordine, comando
604 tsumetai, hieru
REI
congelare, freddo
605 tatoeru
REI
esempio, precedente
606
REKI
storia, percorso
607 tsureru, tsuraneru
REN
allineare, scortare
608 neru
REN
praticare, allenare, addestramento militare
609 fukeru, oiru
invecchiare, vecchio, invecchiato
610
lavoro, difficoltà, fatica
611
ROKU
registrazione
612
ATSU
pressione, sovrapressione
613 utsuru
I
spostare, trasferire
614 yoru
IN
causa, origine, motivo
615 nagai
EI
lungo tempo, permanente, duraturo
616 itonamu
EI
gestire, condurre
617
EI
protezione, guardia, difesa
618 yasui, yasashii
EKI, I
facile, semplice, cartomanzia
619 masu
EKI, YAKU
vantaggio, beneficio
620
EKI
liquido, succo, fluido
621
EN
atto, spettacolo
622
Ō
risposta, reazione
623
Ō
andare, lasciare, andato, passato
624
ON
favore
625 kari
KA, KE
temporaneo, provvisorio
626 atai
KA
prezzo, valore
627 hate, hatasu
KA
frutto, risultato
628 kawa
KA
fiume
629 sugiru, ayamachi
KA
eccedere, errore, dopo
630
GA
celebrazione, congratulazione
631 kokoroyoi
KAI
piacevole, confortevole, allegro
632 toku
KAI, GE
svelare, spiegare, soluzione
633
KŌ, KAKU
standard, classe, regola
634 tashika
KAKU
sicuro, certo, determinato
635 hitai
GAKU
cornice, tavoletta, somma, fronte
636
KAN
pubblicare, problema, incidere
637 miki
KAN
tronco, principale (parte)
638 nareru
KAN
abituarsi
639 yorokobu
KAN
gioia, giubilo
640 manako
GAN
occhio, bulbo oculare
641 motozuku
KI
fondamento, base
642 yoru
KI
incontro, visitare, avvicinarsi
643
KI
regolamento, standard, misura
644 waza
GI
tecnica, artificio, abilità
645
GI
Giustizia, moralità
646 sakarau
GYAKU
inverso, opposto
647 hisashii
KYŪ, KU
di lunga durata
648
KYŪ
passato, vecchio
649 iru, oru
KYO
esistere, risiedere
650 yurusu, moto
KYO
permettere, perdonare
651 sakai
KYŌ, KEI
confine, frontiera
652 okosu
KYŌ, KŌ
interesse, sollevare
653 hitoshii
KIN
livello, medio, equilibrio
654
KIN
divieto, proibito
655
KU
clausola, frase, unità ritmica in una poesia
656
KUN
lezione, insegnamento, lettura KUN
657 mura, mure
GUN
gruppo, folla, cluster
658 heru, tatsu
KEI, KYŌ
passaggio, Sutra
659 isagiyoi
KETSU
pulito, chiaro, puro
660
KEN
argomento, oggetto, articolo
661
KEN
biglietto, coupon, pass
662 kewashii
KEN
ripido, severo
663
KEN
indagare, ispezionare
664 kinu
KEN
seta
665 kagiru
GEN
limitare, limite
666 arawareru
GEN
esistere, apparire, rivelare
667 heru
GEN
diminuire
668 yue
KO
ragione, causa, passato
669
KO
individuale, quantificatore
670
GO
proteggere, difendere, custodire
671 kiku
efficacia, effetto, beneficio
672 atsui
spesso, sincero, caldo
673 tagayasu
aratro, coltivare
674
minerale
675 kamau
struttura, costruzione, prestare attenzione
676
conferenza, lezione
677 majiru
KON
mescolare, agitare, confusione
678
SA
investigare, esaminare, controllare
679 futatabi
SAI, SA
di nuovo, due volte, ri-
680 wazawai
SAI
calamità, disgrazia, disastro
681 tsuma
SAI
moglie
682 toru
SAI
raccogliere, pizzicare, prendere
683 kiwa
SAI
occasione, orlo, limite
684 aru
ZAI
essere, esistere, campagna
685
ZAI, SAI
beni, ricchezza
686 tsumi
ZAI
peccato, crimine, colpa
687
ZATSU, ZŌ
miscellaneo
688 kaiko
SAN
baco da seta
689 suppai, sui
SAN
acido, amaro
690
SAN
lode, assistenza, supporto
691 sasaeru
SHI
sostegno, sostenere, tenere, ramo
692 kokorozashi
SHI
ambizione, volontà, intenzione
693
SHI
insegnante, maestro, reverendo
694
SHI
risorse, capitale
695 shimesu
JI, SHI
mostrare
696 niru
JI
somigliare
697 ko
JI, NI
neonato, bambino
698
SHIKI
conoscenza, pensiero
699
SHITSU, SHICHI, CHI
qualità
700
SHA
casa, alloggio
701 ayamaru
SHA
scusarsi, gratitudine
702 sazukeru
JU
conferire, insegnare, aggiudicare
703 osameru
SHŪ
ottenere, ricevere, restituire, guadagni
704 osameru
SHŪ, SHU
praticare, acquisire, ottenere
705
SHŪ, SHU
moltitudine, popolo, masse
706 iwau
SHUKU, SHŪ
celebrare, congratularsi
707 noberu
JUTSU
esprimere, raccontare, narrare, riferirsi a
708 sube
JUTSU
mezzi, arte, tecnica
709
JUN
livello, conforme, semi-
710 tsuide
JO
iniziare, prefazione, ordine
711 nozoku
JO, JI
escludere, rimuovere
712 maneku
SHŌ
chiamare, invitare
713 uketamawaru
SHŌ
ricevere, conoscere, ascoltare
714
SHŌ
lode, ammirazione
715
SHŌ
prova
716
clausola, quantificatore, paragrafo
717
condizione, situazione
718 tsune
consueto, sempre
719 nasake
JŌ, SEI
sentimento, emozione
720 oru
SHOKU, SHIKI
tessere
721
SHOKU
occupazione, lavoro
722
SEI
sistema, organizzazione, controllo
723
SEI, SHŌ
genere, natura, personalità
724 matsurigoto
SEI, SHŌ
governo, politica
725
SEI, SHŌ
spirito, anima, energia
726
SEI
fabbricazione
727
ZEI
tassa, tariffa
728 semeru
SEKI
responsabilità, colpa, incolpare
729
SEKI
realizzazione, tecnica
730 tsugu
SETSU
contatto, toccare, unire
731 keru
SETSU
definire, organizzare
732 shita
ZETSU
lingua
733 taeru
ZETSU
cessare, sterminare, fine
734 zeni
SEN
moneta, soldi
735 yoi
ZEN
buono, virtuoso, buona volontà
736
SO
antenato
737 moto
SO, SU
base, elemento, pianura
738 subete
totale, intero
739 tsukuru
fare, fabbricare, costruire
740
immagine, figura
741 masu, fueru/yasu
aumentare, guadagnare
742 nori, nottoru
SOKU
governare, seguire, modello
743 hakaru
SOKU
misurare, scandagliare
744
ZOKU
appartenenza, specie
745 sokonau
SON
perdita, danno, rovinare, mancare
746 退 shirizoku/keru
TAI
ritirare, ritirarsi, recedere
747 kasu
TAI
prestare, prestito, affitto
748 waza, zama
TAI
apparenza, intento
749
DAN, TON
squadra, gruppo, corpo, società
750 kotowaru, tatsu
DAN
tagliare, avvisare, giudicare, disconnettere, declinare
751 kizuku
CHIKU
costruire
752 haru
CHŌ
allungare, diffondere
753 sageru
TEI, CHŌ
offrire, presentare
754 hodo
TEI
estensione, approssimativamente, grado, limite
755
TEKI
adatto, d''accordo
756 kataki
TEKI
nemico, rivale, avversario
757 suberu
supervisionare, gestire
758 akagane
rame
759 michibiku
guidare, condurre
760
TOKU
speciale
761 eru, uru
TOKU
guadagno, ottenere, beneficio, potenziale
762
TOKU
merito, virtù
763 hitori
DOKU
solo, singolo, Germania
764 makaseru
NIN
dovere, responsabilità, affidare
765 moeru
NEN
bruciare
766 atau
abilità, capacità, competenza
767 yaburu/reru
HA
rottura, strappo
768 okasu
HAN
crimine, aggressione
769
HAN, BAN
giudice, sigillo, timbro
770
HAN
stampa, edizione, piastra
771 kuraberu
HI
confrontare, rapporto, contrasto
772 koeru/yasu
HI
ingrassare, arricchire
773
HI
non, non-, errore
774 sonaeru/waru
BI
dotare, preparare, possesso
775 tawara
HYŌ
borsa, sacco
776
HYŌ
critica, stima, commento
777 mazushii
HIN, BIN
povero, magro, bisognoso
778 nuno
FU
panno, annunciare
779
FU
moglie, donna
780 tomi, tomu
FU, FŪ
ricchezza
781
BU, MU
militare, potente
782
FUKU
nuovamente, ripetere, ripristinare
783
FUKU
di nuovo, , doppio, composto
784 hotoke
BUTSU, FUTSU
Buddha, Francia
785 amu
HEN
modificare, lavorare a maglia, compilare, libro
786
BEN
discorso, dialetto, valvola
787 tamotsu
HO, HŌ
preservare, mantenere, conservare
788 haka
BO
tomba
789 mukuiru
relazione, informazione, ricompensa
790 yutaka
abbondante, ricco
791 fusegu
prevenire, proteggere, proteggere da
792 貿
commercio
793 abareru/ku
BŌ, BAKU
esporre, violenza, rabbia
794 mada
MI
immaturo, ancora incompiuto
795 tsutomeru
MU
lavoro, dovere, fare la propria parte
796 nai, nashi
MU, BU
niente, nessuno, non, nulla, zero
797 mayou
MEI
astrarre, perplesso, esitare
798 綿 wata
MEN
cotone
799
YU
trasporto, inviare
800 amari/ru/su
YO
eccesso, ampio, resto
801 azukaru/keru
YO
depositare, affidare, badare
802 ireru
contenere, accettare
803 hikiiru
RITSU, SOTSU
tasso, proporzione
804 hobo
RYAKU
abbreviare, omissione, accorciare
805 tomaru/meru
RYŪ, RU
fermarsi, restare, fissare
806
RYŌ
controllo, capo feudale, territorio
807 kotonaru
I
diverso, dissimile, strano
808
I, YUI
lasciare, perdere, vestigia
809
IKI
regione, zona
810
ICHI
uno (nei documenti)
811 noki
U
tetto, cieli, illimitato
812 ha, hane
U
ala, piuma, contatore di volatili
813 utsuru/su, haeru
EI
riflettere, brillare, proiettare
814 nobiru/beru/basu
EN
ritardo, estendere, posporre
815 沿 sou
EN
lungo (prepos.)
816 -beki/shi/ku
KA
approvare, possibile
817 ware, waga
GA
me stesso, io
818 hai
KAI
ceneri
819 machi
GAI, KAI
strada, zona, distretto
820
KAKU
diffondere, espandere
821 kawa
KAKU
cuoio, rinnovare, riformare
822
KAKU
(Governo)Gabinetto, camera
823 wari, waru
KATSU
tasso, dividere, rapporto
824 kabu
azione (borsa), , ceppo
825 hosu, hiru
KAN
asciugare, drenare
826 maki, maku
KAN
rotolo, bobina
827
KAN
orologio
828 susumeru
KAN
incoraggiare, consigliare
829
KAN
facile, semplice, breve
830 maru, marui
GAN
rotondo, sfera, cerchio
831 abunai, ayaui
KI
pericoloso
832 tsukue
KI
scrivania, tavolo
833
KI
brandire, scuotere, comando
834 tattoi/bu, tōtoi
KI
prezioso, di valore, nobile
835 utagau
GI
dubbio, diffidenza, sospetto
836 yumi
KYŪ
arco, tiro con l''arco
837 suu
KYŪ
succhiare, respirare, inalare
838 naku
KYŪ
piangere, pianto
839 tomo, sonaeru
KYŌ, KU
offrire, addetto
840 mune, muna
KYŌ
torace, petto, cuore, seno
841
KYŌ, GŌ
villaggio, rurale
842 tsutomeru
KIN
lavoro, dovere, servire
843 suji
KIN
muscolo, tendini, vena
844
KEI
lignaggio, sistema
845
KEI
diametro, percorso
846 uyamau
KEI
rispetto, onore, stima
847
KEI
avvertire, polizia, guardia
848
GEKI
dramma, un'opera teatrale
849 ana
KETSU
buco, cavità, fossa, fessura
850 kaneru
KEN
concomitante, combinare
851
KEN, GON
autorità, diritto, rivendicazione, potere
852
KEN
Costituzione, legge
853 minamoto
GEN
fonte, origine, inizio
854 kibishii, ogosoka
GEN, GON
severo, severo, grave
855 onore
KI, KO
Io, me, me stesso, se stesso
856 yobu
KO
chiamare, attrarre, convocare
857 ayamaru
GO
errore, errore, errore-
858 kisaki
KŌ, GO
un'imperatrice, una regina, dietro
859 suku, konomu/mashi
come, bene, amore
860
dovere/pietà filiale (rispetto del figlio per i genitori)
861
KŌ, Ō
imperatore, Tenno
862 kurenai, beni
KŌ, KU
rosso, cremisi
863 oriru/rosu, furu
cadere (pioggia), scendere
864 hagane
acciaio
865 kizamu
KOKU
incidere, intagliare, tritare, sminuzzare
866
KOKU
cereali, grano
867 hone
KOTSU
osso, scheletro, struttura
868 komaru
KON
essere in difficoltà, diventare angosciato, soffrire
869 suna
SA, SHA
sabbia, graniglia
870 suwaru
ZA
sedersi, sedersi, riunirsi
871 sumu/masu
SAI, SEI
finire, terminare, risolvere (ad es. una controversia)
872 sabaku, tatsu
SAI
giudicare, decidere, fare il sarto
873
SAKU
politica, piano, misura, frusta
874
SATSU
libro, volume
875 itaru/ri
SHI
raggiungere (un obiettivo), ottenere, arrivare a, picco, culmine
876 wata(ku)shi
SHI
Io, me stesso, personale
877 姿 sugata
SHI
figura, forma, aspetto
878 miru
SHI
vedere, guardare, guardare, osservare
879 kotoba
SHI
parola, frasi, parte del discorso
880
SHI
rivista, giornale, documento, registrazione
881
JI
magnete, porcellana
882 iru
SHA
sparare
883 suteru
SHA
gettare via, abbandonare, scartare
884
SHAKU, SEKI
misura della lunghezza (circa 30,3 cm)
885 toku
SHAKU
spiegare, liberare, risolvere
886 wakai, moshi
JAKU
giovane, inesperto, se
887
JU
bisogno, richiesta
888 ki
JU
albero, cespuglio, spalto
889
SHŪ, SŌ
religione, setta
890 tsuku
SHŪ, JU
essere coinvolto, preoccuparsi, prendere una posizione
891 shitagau
seguire, obbedire, rispettare, obbedire, subordinare
892 tate
verticale, lunghezza
893 chijimu/meru
SHUKU
restringere, ridurre, accorciare
894
JUKU
maturare, maturare, cuocere
895
JUN
genuino, purezza, innocenza
896
SHO
trattare, disporre, collocare qcn. in un luogo dove agisce, gestire
897
SHO
governo, ufficio pubblico, firma
898 moro
SHO
vari, diversi, molti
899 masa
SHŌ
comandante, leader
900 warau, emu
SHŌ
ridere, sorridere
901 kizu, itami/mu/meru
SHŌ
ferita, lesione, dolore
902 sawaru
SHŌ
ostacolare, ferire, bloccare
903 shiro
castello
904 musu/reru
vapore, vapore, afoso
905 hari
SHIN
ago, spillo, puntatore
906
JIN, NI
umanità, virtù, benevolenza
907 tareru/rasu
SUI
pendere, cadere, sospendere, gocciolare, sgocciolare, sgobbare
908 osu
SUI
dedurre, indovinare, raccomandare, supporre, congetturare
909
SUN
misura, lunghezza, SUN=3,03 cm
910 kore
ZE
giusto, proprio così, appropriato, questo
911 hijiri
SEI
sacro, santo, santo
912 makoto
SEI
sincero, sincerità, buona fede, ammonire
913
SEN
annunciare, promulgare, dichiarare
914 moppara
SEN
esclusivamente, specialità, interamente, unicamente
915 izumi
SEN
sorgente, fontana
916 arau
SEN
lavare, bucato
917 somaru/meru, shimiru
SEN
tingere, colorare, macchiare, dipingere, immergere
918 kanaderu
suonare musica, esibirsi, fare rapporto
919 mado
finestra
920 hajimeru
creare, genesi, inizio, ferita
921
classe, strato, livello
922 misao, ayatsuru
manovrare, operare, manipolare, castità, verginità
923 kura
magazzino, deposito
924 harawata
organi interni, interiora, viscere
925
ZOKU
volgare, usanza, comune
926
SON, ZON
conoscenza, esistenza, supporre, pensare
927 tattoi/bu, tōtoi
SON
onore, stima, venerazione, valore
928
TAKU
residenza, casa, abitazione
929 katsugu, ninau
TAN
portare, sopportare, sostenere
930 saguru, sagasu
TAN
cercare, cercare, sondare
931
DAN
passo, paragrafo, colonna
932 atatakai/maru/meru
DAN
caldo
933 atai, ne
CHI
valore, prezzo, valore
934 naka
CHŪ
amicizia, intermediario, relazione personale
935
CHŪ
spazio, mezz'aria, cielo
936
CHŪ
lealtà, fedeltà
937 ichijirushii, arawasu
CHO
notevole, autore, rinomato
938
CHŌ
ufficio governativo
939 kizashi/su
CHŌ
segno/omen, trilione, presagio
940 itadaki, itadaku
CHŌ
cima, picco, cima, ricevere
941 shio
CHŌ
acqua di mare, marea
942
CHIN
salario, tassa, onere, tariffa
943 itai/mu/meru
TSŪ
dolore, dolore, ferita
944
TEN
esporre, mostrare, espandere
945 utsu
attaccare, assalire, sconfiggere, castigare
946
partito (politico), cricca, frazione
947
zucchero
948 todoku/keru
riferire, consegnare, ricevere
949 muzukashii, katai
NAN
difficile, problematico
950
NI
due (in documenti)
951 chichi, chi
NYŪ
seno, latte
952 mitomeru
NIN
riconoscere, apprezzare
953 osameru
NŌ, NA, NATSU, TŌ
accordo, consegna, consenso, accordo, ottenere
954
cervello
955
HA
fazione, gruppo, setta, partito
956 ogamu
HAI
adorazione, preghiera, rispetto
957 se, sei, somuku/keru
HAI
schiena, statura, altezza
958
HAI
polmoni
959
HAI
attore, poesia haiku
960
HAN
squadra, gruppo
961
BAN
sera, notte, tardi
962 ina, inamu
HI
negare, no
963
HI
criticare
964 himeru
HI
segreto, nascondere, celare
965 hara
FUKU
pancia, addome, budella
966 furuu
FUN
essere eccitato, agitato, suscitare
967
HEI
Altezza, maestà, trono
968 tojiru, shimaru/meru
HEI
chiudere, chiudere
969 kata
HEN
un lato, imperfezione, incompleto
970 oginau
HO
integrare, assistere, rifornire, riparare
971 takara
tesoro, preziosità, valore, ricchezza
972 otozureru, tazuneru
visitare, chiamare, informarsi
973 nai/kunaru
BŌ, MŌ
deceduto, morire, perire, perdere
974 wasureru
dimenticare, ignorare
975
bastone, asta, canna, barra
976
MAI
banco per le cose piatte come le lenzuola
977
MAKU, BAKU
sipario, atto
978 hisoka
MITSU
nascosto, segreto, denso, intimo
979
MEI
alleanza, voto, giuramento
980
MO, BO
modello, imitazione, figura, copia, modello
981 ya
SHI
freccia
982 wake
YAKU
tradurre, significato
983
posta, stazione di smistamento
984 yasashii, sugureru
gentile, superiore, tenero, grazioso
985 osanai
infantile, infanzia
986 hitsuji
Pecora
987 hoshii
YOKU
desiderio, brama, voglia
988
YOKU
il seguente, il prossimo
989 midareru/su
RAN
rivolta, sommossa, disordine, confondere
990 tamago
RAN
uovo
991
RAN
osservare, spulciare (=controllare un documento), mostrare, guardare
992 ura
RI
rovescio, interno, posteriore, retro
993
RITSU, RICHI
legge, giudice, melodia
994 nozomu
RIN
frequentare, guardare, affrontare, confrontarsi, partecipare
995 hogaraka
allegro, melodioso, allegro
996
RON
dibattito, argomentazione, opinione, discorso
997
A
Asia-, sub-, inferiore
998 aware/remu
AI
dolore, tristezza, angoscia, lutto
999 nigiru
AKU
afferrare, prendere, tenere
1000 atsukau, koku
trattare, gestire, operare, gestire
1001 yoru
I, E
dipendere da, affidarsi a, fare affidamento
1002 odosu
I
autorità, intimidire, dignità, minacciare
1003 suru, nasu, tame
I
fare, realizzare, eseguire
1004
I
ufficiale militare
1005 erai
I
ammirevole, grande, superiore, notevole
1006 chigau
I
differenza, differire
1007
I
collegamento, fibra, fissaggio, corda
1008 nagusami/mu/meru
I
confortare, consolare, divertire
1009
I
latitudine, est-ovest, trama (tessuto)
1010 soreru/rasu
ITSU
deviare, andare fuori strada, sfuggire, evitare, oziare, mancare il bersaglio
1011 imo
patata
1012
IN
matrimonio, matrimonio
1013 kage
IN
ombra, negativo = Yin (femmina)
1014 kakureru
IN
nascondere, occultare, sopprimere
1015
IN
rima, tono
1016 yomu
EI
poesia, recitazione, comporre, recitare
1017 kage
EI
ombra, luce, silhouette
1018 surudoi
EI
tagliente, acuto, acuto
1019
EKI, YAKU
epidemia, peste
1020
ETSU
estasi, gioia, piacere
1021 koeru/su
ETSU
attraversare, passare. superare
1022
ETSU
pubblico (con persona alta)
1023
ETSU
ispezione, revisione, esame
1024 honō
EN
fiamma, infiammazione
1025 utage
EN
banchetto, festa
1026
EN
aiuto, soccorso, sostegno
1027 kemuri, kemui/tai
EN
fumo
1028 saru
EN
scimmia, scimmia
1029 namari
EN
piombo (il metallo)
1030 fuchi
EN
bordo, orlo, legami, relazione, destino, karma
1031 kegareru, yogoreru, kitanai
O
sporco, inquinato, turpe, disonore
1032 kubo, boko, hekomu
Ō
cavo, concavo
1033 osu
Ō
spingere, premere
1034
Ō
Europa, UE-..
1035 naguru
Ō
battere, colpire, colpire
1036 sakura
Ō
ciliegio in fiore
1037 okina
Ō
vecchio
1038 oku
Ō
parte interna, nucleo, moglie
1039
OKU
ricordare, ricordare, ricordare, pensare
1040 osore
GU
paura, disagio, insicurezza, preoccupazione
1041
OTSU, ITSU
2a posizione in un elenco, grado B, dispari, bene, bello
1042 orosu, oroshi
all'ingrosso
1043 odayaka
ON
pacifico, calmo, tranquillo, mite
1044
KA
eccellente, bello, buono, bello
1045 kakaru/keru
KA
rastrelliera, supporto, eretto, telaio, scaffale
1046 hana
KA, GE
splendore, fiore, vistoso, Cina
1047
KA
dolci, confetteria, frutta
1048 uzu
KA
gorgo, vortice
1049 yome, totsugu
KA
sposare, sposa
1050 hima
KA
tempo libero, tempo libero
1051 wazawai
KA
disastro, calamità, disgrazia
1052 kutsu
KA
scarpa
1053
KA
vedova, pochi, leggermente
1054
KA, KO
un pezzo, un oggetto (contatore)
1055 kasegu
KA
guadagnare, fare soldi
1056 ka
BUN
zanzara
1057
GA
gentilezza, eleganza, gratitudine
1058 ueru
GA
morire di fame, essere affamato
1059
KAI
sgusciare, intervenire, mediare
1060 imashimeru
KAI
ammonire, comandare
1061 ayashii/shimu
KAI, KE
sospetto, strano, dubbio, dubbioso, mistero
1062
KAI
rapire, ingannare, rapire
1063 kuyama, kuyashii, kuiru
KAI
rimpianto, pentimento, fastidio
1064 min(n)a
KAI
tutto, tutti, tutti
1065 katamari
KAI
grumo, zolla, massa, pezzo
1066 kowareru/su
KAI
demolizione, rottura, distruzione, rovina
1067 futokoro, natsukashii
KAI
seno, petto, desiderare, domare
1068
GAI
indagare (su un crimine), censurare
1069 hate
GAI
limiti, confine, riva, orizzonte
1070
GAI
deplorare, lamentarsi, addolorarsi, essere triste, sospirare
1071
GAI
rilevante, corrispondono, come sopra detto, al detto
1072 ōmune
GAI
in generale, per lo più, approssimativamente, a grandi linee
1073 kaki
barriera, recinto, siepe
1074
KAKU
nucleo, nucleare, nucleo
1075 kara
KAKU
buccia, mallo, guscio (di noce)
1076
KAKU
recinto, fortificazione, quartiere, contorno
1077
KAKU, KŌ
confronto, contrasto
1078 hedataru/teru
KAKU
separare, isolare, dividere, distanziare
1079 eru
KAKU
ottenere, acquisire, prendere, guadagnare
1080 odosu/kasu
KAKU
minacciare, minacciare, terrorizzare
1081
KAKU
raccolto, coltivazione
1082 take
GAKU
cima, alta montagna
1083 kakari, kakaru/keru
costare, appendere, agganciare, essere collegati
1084 kata
SEKI
laguna, spiaggia, insenatura
1085 kukuru
KATSU
legare, fissare, riassumere, raccogliere
1086
KATSU
gridare ad alta voce, rimproverare, rimproverare, raucedine
1087 kawaku
KATSU
sete
1088 suberu, nameraka
KATSU
scivolare, scivolare, scivolare, morbido, liscio
1089
KATSU
panno di lana grossolano di colore marrone scuro
1090 kusabi
KATSU
incastrare, controllare, gestire
1091 katsu
inoltre, inoltre
1092 karu
tagliare, rifinire, raccogliere
1093 amai
KAN
dolce
1094 ase, asebamu
KAN
sudore
1095 kama
KAN
lattina, contenitore
1096 kimo
KAN
fegato, coraggio
1097 kanmuri
KAN
corona
1098 ochiiru
KAN
cadere in, intrappolare, traboccare, crollare
1099 kawaku
KAN
asciugare, asciugare
1100
KAN
considerazione, intuizione, percezione, indagine, senso
1101 wazurau
KAN
malattia, paziente, soffrire, afflitto
1102 tsuranuku
KAN
trafiggere, penetrare
1103 wameku
KAN
urlare, gridare, piangere
1104 taeru, tamaru
KAN, TAN
sopportare, sopportare, resistere
1105 kaeru
KAN
scambiare, convertire
1106 aete, aenai
KAN
osare, azzardare
1107 hitsugi
KAN
bara
1108
KAN
buona volontà, amicizia, articolo di accordo
1109
KAN
svago, senza fretta, tranquillo, calmo
1110 kutsurogu
KAN
tollerante, generoso, magnanimo, rilassato
1111
KAN
supervisionare, sorvegliare, osservare, guardare
1112 yurui/mu/meru/yaka
KAN
allentare, allentare, diminuire, alleggerire
1113 uramu
KAN
rimpianto, rimorso, dispiacere
1114
KAN
ritornare, ripristinare
1115 wa
KAN
anello, circolare, ambiente
1116
KAN
nave da guerra, corazzata
1117 kangamiru
KAN
esempio, modello, esemplare
1118 fukumu/meru
GAN
contenere, includere, trattenere
1119
GAN
testardo, ostinato
1120 kuwadateru
KI
piano, intenzione, impresa
1121
KI
bivio, diramazione, divergenza
1122 imu/mawashii
KI
lutto, aborrire, odioso, ripugnante
1123
KI
strano, insolito, bizzarro
1124 inoru
KI
pregare, desiderare, sperare
1125
KI
pista, solco, percorso
1126 sude
KI
già, precedentemente, prima
1127 ueru
KI
fame, fame
1128 oni
KI
diavolo, demone
1129 iku
KI
diversi, quanti, alcuni
1130
KI
Shogi (=scacchi giapponesi)
1131 suteru
KI
abbandonare, scartare
1132 kagayaku/kashii
KI
splendore, radiosità, scintillio, luminanza, scintillio
1133
KI
equitazione, cavaliere, equestre
1134 yoroshii
GI
buono, giusto, appropriato
1135 nise, itsuwaru
GI
contraffatto, falso, imitazione, falso, falsificato
1136 azamuku
GI
imbrogliare, ingannare, ingannare
1137
GI
cerimonia, caso, affare
1138 tawamureru
GI
scherzare, scherzare, giocare, divertirsi
1139 modoki
GI
imitare, imitare, modellare
1140
GI
sacrificio, capro espiatorio
1141
KIKU
crisantemo
1142
KICHI, KITSU
buona fortuna, fortuna, gioia
1143
KITSU
consumare, mangiare e bere, ricevere, ingerire
1144 tsumu/maru/meru
KITSU
imballare, riempire, stipare, riempire
1145 kaette
KYAKU
al contrario, rifiutare, invece, respingere
1146 ashi
KYAKU, KYA
gamba, piede
1147 shiitageru
GYAKU
crudeltà, tiranneggiare, opprimere, infastidire
1148 oyobu/bosu/bi
KYŪ
raggiungere, estendere, avvicinarsi e
1149 oka
KYŪ
collina
1150 kuchiru
KYŪ
decadere, marcire, invecchiare
1151
KYŪ
esaminare, intrecciare
1152 kiwamaru/meru
KYŪ
angoscia, stallo, sofferenza, indigenza
1153
KYO
enorme, gigantesco, enorme
1154 kobamu
KYO
respingere, rifiutare, resistere, negare
1155 yoru
KYO, KO
base, punto d'appoggio, base, quindi
1156 uro
KYO, KO
vuoto, vuoto, vuoto, vacante
1157
KYO
distanza, intervallo
1158 o(n)-, mi-
GYO, GO
espressione rispettosa, maneggiare, guidare, controllare
1159
KYŌ
sfortuna, disastro, male, villian/trickster
1160 sakebu
KYŌ
gridare, urlare, piangere
1161 kuruu
KYŌ
folle, pazzo, pazzo
1162
KYŌ
ricevere, prendere, avere, piacere
1163 mashite
KYŌ
situazione, condizione, contesto
1164
KYŌ
gola, burrone, glen (valle stretta)
1165 hasamaru/mu
KYŌ
inserire, ma tra
1166 semai
KYŌ
stretto, piccolo, angusto
1167 osoreru/roshii
KYŌ
paura, timore, orrore
1168 uyauyashii
KYŌ
rispettoso, riverente
1169 odosu, obiyakasu
KYŌ
minacciare, spaventare, costringere
1170 tameru
KYŌ
riformare, rettificare, raddrizzare, correggere
1171 hibiku
KYŌ
risuonare, fare eco, farsi conoscere
1172 odoroku/kasu
KYŌ
sorpresa, stupore
1173 aogu, ōse, ossharu
GYŌ, KŌ
rispettare, ammirare qcn, venerare
1174 akatsuki
GYŌ
alba, alba
1175 koru/rasu
GYŌ
rapprendersi, irrigidirsi, indurirsi, congelarsi, inglobarsi
1176
KIN
ascia, misura del peso (circa 600g)
1177
KIN
batteri, funghi, germi
1178 koto
KIN
Koto (arpa)
1179
KIN
stretto, solido, teso, compatto, da legare
1180 tsutsushimu
KIN
rispettoso, umile, riverente, circospetto, discreto
1181 eri
KIN
colletto, bavero, collo
1182
GIN
versificare, recitare, recitare, cantare
1183 kakeru, karu
KU
galoppare, correre, cantare
1184 oroka
GU
sciocco, idiota, follia
1185
accidentalmente, coppia (come moglie&marito)
1186
incontrarsi, incontrare, trattare, intrattenere, vedere, avere a che fare con
1187 sumi
angolo, angolo
1188
KUTSU
chinarsi, piegarsi, inchinarsi, accovacciarsi, cedere
1189 horu
KUTSU
scavare, scavare, scavare
1190 kuru
avvolgimento, bobina, conteggio
1191
KUN
azione meritoria, merito
1192 kaori
KUN
fragranza, aroma, odore
1193
KEI
punizione, pena
1194 kuki
KEI
gambo, stelo
1195 chigiru
KEI
pegno, promessa, voto
1196 megumu
KEI, E
benedizione, fare un favore, illuminazione, grazia, gentilezza
1197
KEI
rivelare, illuminare, illuminare, dichiarare
1198 kakageru
KEI
annuncio, esposizione, esposizione, tenere in piedi, bollettino, affissione
1199
KEI
ruscello di montagna, gola, burrone
1200 hotaru
KEI
lucciola, insetto fulminato
1201 katamuku/keru
KEI
inclinato, inclinato, pendio, inclinazione
1202 tazusawaru/eru
KEI
portare con sé (in mano), essere preoccupato
1203 tsugu, mama-
KEI
toppa (al tessuto), ereditare, seguire
1204
KEI
gioia, congratulazione, giubilo
1205 ikou
KEI
riposo, relax, rilassamento
1206 niwatori
KEI
pollo (addomesticato)
1207 mukaeru
GEI
salutare, accogliere, incontrare, invitare
1208 kujira
GEI
balena
1209 utsu
GEKI
attaccare, colpire, battere, sfrecciare
1210 hageshii
GEKI
violento, intenso, veemente, ardente
1211
KETSU
eccezionale, eccellere, grandezza
1212 kata
KEN
spalla
1213
KEN
parsimonioso, frugale, economico
1214 tsurugi
KEN
spada, sciabola, lama
1215 noki
KEN
grondaie, contatori per le case
1216
KEN
sfera, raggio d'azione, blocco
1217 katai
KEN
fermo, solido, duro
1218 kirau/i, iya
KEN, GEN
antipatia, odio, detestazione, avversione
1219
KEN, KON
dedicare, presentare, contribuire, offrire
1220 tsukau, yaru
KEN
spedire, inviare, usare, donare, intraprendere
1221 kashikoi
KEN
saggio, intelligente
1222 herikudaru
KEN
umile, modesto, che si auto-elimina
1223 mayu
KEN
bozzolo (del baco da seta)
1224 arawareru
KEN
manifestarsi, apparire, esistere, emergere
1225 kakaru/keru
KEN, KE
attaccare, appendere, sospendere
1226 maboroshi
GEN
illusione, fantasma, apparizione, magia, fantasma
1227
GEN
misterioso, occulto, sottile, nero
1228 tsuru
GEN
corda (di arco)
1229
KO
solo, solitario, orfano
1230
KO
arco
1231 kareru/rasu
KO
appassire, decadere, essere distrutto
1232 yatou
KO
impiegare, assumere, ingaggiare
1233 hokoru
KO
orgoglioso, vanaglorioso, fiero, trionfante
1234 tsuzumi
KO
tamburo
1235 kaerimiru
KO
guardare indietro, ricordare
1236 tagai
GO
reciproca, interdipendenza
1237 kureru
GO
dare, dinastia Wu-Cinese, fare qualcosa per qcn. altro
1238
GO
piacere, divertire, godere
1239 satoru
GO
illuminazione, percepire, realizzare, capire
1240
GO
Vai (= il gioco)
1241 ana
buco, cavità, mancanza, confucio
1242 takumi
abilità, destrezza, abilità
1243 kōra
KŌ, KAN
conchiglia, armatura, grado A
1244 e
foce del fiume, insenatura, baia, Yangtse
1245
miniera, buco, fossa
1246
opporsi, resistere, affrontare
1247 semeru
attacco, assalto
1248 sara, fukeru/kasu
rinnovare, cambiare, nuovo, fresco, di nuovo
1249 kakawaru
arrestare, catturare, afferrare, aderire a
1250
accordo, riconoscere, affermare, acconsentire
1251 tsune
costante, sempre, permanente
1252
diluvio, vasto, diluvio
1253 arai, areru/rasu
violento, selvaggio, selvaggio, ruvido
1254
sobborgo, periferia
1255 ka, kaoru/ri
fragranza, odore, aroma, profumo
1256
marchese, signore
1257 mitsugu
KŌ, KU
tributo, fornitura, finanza
1258 hikaeru
astenersi, ritirarsi, aspettare, trattenersi, prendere nota
1259 awateru/tadashii
essere confuso, essere agitato
1260 katai
duro, solido, rigido
1261 shiboru, shimeru
strangolare, strizzare, costringere
1262 unaji
clausola, paragrafo, articolo, nuca
1263 mizo, dobu
fosso, scolo, grondaia, canale
1264 tsuna
cavo, linea, corda
1265
fermentazione, lievito
1266 稿
manoscritto, paglia
1267
equilibrio, bilancia, bilancia, equilibrio
1268
acquistare, comprare
1269
tortura
1270
forza, duro, virile, coraggioso
1271
superiore, sovrastante, Australia
1272
KOKU
superare, intenso, abilmente, severo
1273
KOKU
crudele, severo, terribile
1274
GOKU
prigione
1275 komu/meru
affollare, essere riempito, alla rinfusa, mettere dentro, includere
1276
KON
discendenti, insetto, moltitudine
1277 uramu
KON
amarezza, risentimento, rancore, malignità, rancore, rimpianto
1278
KON
matrimonio
1279
KON
blu scuro, blu marino
1280 tama, tamashii
KON
anima, spirito
1281
KON
coltivare il terreno, aprire i terreni agricoli
1282 nengoro
KON
socievole, cortese, educato, gentile
1283
SA
assistere, aiutare
1284 sosonokasu, sosoru
SA
adescare/attrarre, tentare, allettare, istigare, incitare
1285
SA
mentire, ingannare, imbrogliare
1286 kusari
SA
catena, chiusura, anello
1287 kudaku/keru
SAI
rompere, frantumare, schiacciare
1288
SAI
amministrare, gestire, supervisionare
1289
SAI
piantagione, piantare, coltivare, piantare
1290 irodoru
SAI
colorare, truccare, dipingere
1291
SAI
purificazione, astenersi, esorcizzare
1292
SAI
debito, prestito, credito
1293 moyōsu
SAI
evento, organizzare, festa, incontro sociale
1294
SAI, SEI
anno, anno di età
1295 noru/seru
SAI
caricare (bagaglio), mettere, portare, pubblicare
1296
ZAI
medicina, sostanza chimica, farmaco, dose
1297 saki
KI
promontorio, testa di terra, promontorio
1298 kezuru
SAKU
sminuire, affilare, ridurre, limitare, piallare, tagliare i costi
1299
SAKU
cordone, spago, corda, cercare, cercare
1300 su, suppai
SAKU
aceto, acido
1301 shiboru
SAKU
spremere, premere, strizzare
1302
SAKU
mescolarsi, mescolarsi, confondersi, distrarsi
1303 saku
sbocciare, fiorire
1304 fuda
SATSU
cartellino, biglietto, fattura, etichetta
1305 toru, tsumamu
SATSU
scattare (una foto), filmare, strappare
1306 suru/reru, kosuru
SATSU
strofinare, sminuzzare, grattugiare, raschiare, strofinare, sfregare, pulire
1307 sara
piatto, pietanza, ciotola
1308
SAN
impalcatura, telaio, molo, trave, galloccia
1309 mugoi, mijime
SAN, ZAN
miserabile, miserabile, duro, crudele, triste
1310 kasa
SAN
ombrello
1311 shibaraku
ZAN
per poco tempo, temporaneamente, brevemente, per un po' di tempo
1312 mune, umai
SHI
delizioso, gustoso, assaporare, scopo, abile, esperto
1313 ukagau
SHI
porgere i propri omaggi, chiedere, domandare, visitare
1314 sasu/saru, toge
SHI
spina, trafiggere, pugnalare, pungere, bastone, pungere
1315 eda
SHI
ramo, ramoscello, ramo, rametto
1316
SHI
benessere, bene, benedizione, felicità
1317
SHI
arti (=braccia e gamba), estremità, parte
1318 hodokosu
SHI, SE
carità, donare, elargire, elemosinare
1319 abura, yani
SHI
grasso, unto, strutto, resina, sego, gomma, catrame
1320 murasaki
SHI
viola, viola
1321 tsugu
SHI
ereditare, succedere a
1322 kau
SHI
addomesticare, allevare, allevare animali, crescere
1323 mesu, me
SHI
femmina, femminile
1324 tamawaru
SHI
regalare, elargire, onorare, benedire
1325 hakaru
SHI
consultare, consigliare, informarsi
1326 yōyaku
ZEN
gradualmente, a poco a poco
1327
JI
nutriente, nutriente, rafforzare, ricco di sostanze nutritive
1328 itsukushimu
JI
misericordia, affetto, tenerezza
1329
JI
sigillo dell'imperatore
1330
JIKU
asse, albero, fuso, perno
1331
SHITSU
malattia, velocità, rapido, veloce
1332 toru
SHITSU, SHŪ
tenace, afferrare, transigere, ossessione, perseveranza
1333 湿 shimeru/su
SHITSU
umido, umido, umido, bagnato
1334 urushi
SHITSU
(Giappone) lacca, vernice
1335 shiba
tappeto erboso, erba, prato
1336
SHA
perdono, perdonare, scusare
1337 naname
SHA
obliquo, inclinato, diagonale, obliquo
1338 niru/eru/yasu
SHA
bollire, cuocere, cuocere a fuoco lento
1339 saegiru
SHA
intercettare, ostacolare, interrompere
1340
JA
malvagio, malvagio, ingiusto
1341 hebi
JA, DA
serpente, serpente
1342
SHAKU
unità di misura
1343 kumu
SHAKU
servire il vino, fare il barman, versare alcolici
1344
SHAKU
barone/marchese, pari(=nobiltà), pari
1345 sabishii, sabi
JAKU, SEKI
solitario, solitario, maturo, tranquillo
1346
SHU
vermiglio, rosso
1347 karu/ri
SHU
caccia
1348 koto
SHU
specialmente, in particolare
1349
SHU
gioiello, gemma, perla
1350 omomuki
SHU
succo, sguardo, assaggio, eleganza
1351 寿 kotobuki
JU
congratularsi, lunga vita
1352
JU
confucianesimo
1353
SHŪ
prigioniero, essere preso, essere catturato
1354 fune, funa-
SHŪ
barca, (nave)
1355 hideru
SHŪ
eccellente, eccellere, superiorità
1356 kusai
SHŪ
puzzare, puzzare, puzzare, puzzare
1357 urei/eru
SHŪ
tristezza, angoscia, dolore
1358
SHŪ
ricompensa, retribuzione, risarcimento, ripagare
1359 minikui
SHŪ
brutto, disonorevole, vergognoso, di cattivo aspetto
1360 osou
SHŪ
attacco, assalto, incursione
1361 shiru
succo, zuppa
1362 mitasu, ateru
assegnare, riempire, caricare (batteria), sufficiente, assegnare
1363 yawarakai
JŪ, NYŪ
tenero, gentile, morbido, mite, debole
1364 shibui/ru
amaro, astringente (=sapore amaro), esitare
1365
pistola, fucile, armi
1366 ke(da)mono
bestia, bruto
1367
SHUKU
fratelli e sorelle (minori) del genitore
1368
SHUKU
grazioso, puro, modesto
1369
SHUKU
solenne, tranquillo, autocontrollo, corretto, severo
1370
JUKU
Juku, scuola privata di recupero
1371
SHUN
genio, eccellente, intelligente, brillante
1372 matataku
SHUN
scintillio di occhi, lampo di stelle, flash
1373
JUN
un periodo di 10 giorni, un decennio
1374 meguru
JUN
ronda, giro, circonferenza
1375 tate
JUN
scudo, resistere, disobbedire, sfidare, scudiscio
1376
JUN
quasi-, mezzo-(finito)
1377
JUN
morte doverosa, martirio
1378
JUN
sequenziale, seguire, circolare
1379 uruou/su
JUN
bagnare, guadagnare, arricchire, inumidire
1380
JUN
obbedienza, seguire le regole, rispettare, obbedire (a una legge)
1381
SHO
comune, vario, illegittimo bastardo
1382 o
SHO, CHO
collegamento, perizoma, cordone, inizio, spago
1383 gotoku
JO, NYO
simile, come, paragonare, come, uguale
1384
JO
conferire (di titoli/decorazioni), nominare (per una posizione)
1385 omomuro
JO
lentamente, gradualmente, a poco a poco
1386 masu
SHŌ
misura di liquido (1.8 l)
1387 mesu
SHŌ
convocare, chiamare qualcuno (con rispetto), mandare a chiamare
1388
SHŌ
artigiano, falegname, artigiano, maestro
1389 toko, yuka
SHŌ
letto, pavimento
1390
SHŌ
estratto, selezione, estratto, riassunto
1391 ayakaru
SHŌ
simile, somiglianza, imitare, emulazione
1392 nao, tattobu
SHŌ
inoltre, oltre, stima, rispetto
1393 noboru
SHŌ
alzarsi, innalzarsi, salire, promuovere
1394 matsu
SHŌ
pino
1395 numa
SHŌ
palude, acquitrino, stagno, torbiera
1396 yoi
SHŌ
sera (presto), crepuscolo
1397
SHŌ
sintomo (di una malattia)
1398
SHŌ
buon auspicio, segno fortunato, buona fortuna, di buon auspicio
1399
SHŌ
guado (=parte bassa di un fiume), transito
1400
SHŌ
raccomandare, introdurre, presentare, ereditare
1401
SHŌ
corte di giustizia, citare in giudizio, accusare
1402 tanagokoro
SHŌ
amministrare, manipolare, palmare (di mano)
1403
SHŌ
cristallo, chiaro, scintillante
1404 kogeru/gasu, aseru, jireru
SHŌ
carbonizzare, bruciare, bruciare, avere fretta, impazienza
1405
SHŌ
niter/nitrato, salnitro, polvere da sparo
1406
SHŌ
truccare, cosmetici, adornare
1407 mikotonori
SHŌ
Editto imperiale
1408
SHŌ
incoraggiare, lodare, esortare, promuovere
1409 kuwashii
SHŌ
dettagliato, accurato, minuto
1410
SHŌ
manifestare, dimostrare, rivelare
1411
SHŌ
collidere, punto di connessione, scontro
1412 tsugunau
SHŌ
compensare, riscattare
1413
SHŌ
scogliera nascosta
1414 kane
SHŌ
campana
1415 take
misura di lunghezza, altezza, circa 3m
1416
inutile, superfluo, superfluo
1417
puro, pulito
1418 amatsusae
eccesso, troppo
1419 tatami, tatamu
tatami, stuoia, piega
1420 nawa
corda, cavo
1421
terreno argilloso/argilloso in un terreno agricolo, terra
1422
giovane donna, signorina, figlia
1423
lucchetto, lucchetto, tavoletta/pillola
1424 yuzuru
consegnare, dare, devolvere, rinviare, trasmettere
1425 kamosu
fermentare (birra/saluto), provocare
1426 fueru/yasu
SHOKU
aumentare, incrementare, moltiplicare, allevare (animale)
1427 kazaru
SHOKU
decorare, ornare, abbellire, abbellire
1428 fureru, sawaru
SHOKU
toccare, percepire, contattare, sentire
1429
SHOKU
affidare, confidare, richiedere, chiedere
1430 hazukashimeru
JOKU
imbarazzo, insulto, vergogna, umiliazione
1431 nobiru/basu
SHIN
allungare, allungare, estendere
1432 karai, tsurai
SHIN
amaro, caldo, piccante, acre
1433 okasu
SHIN
invadere, invadere, infrangere, violare, sconfinare
1434 tsu
SHIN
porto, porto
1435 kuchibiru
SHIN
labbro(i)
1436
SHIN
gravidanza, con bambino
1437 furi/ru/ruu
SHIN
oscillare, agitare, scuotere, scodinzolare
1438 hitasu/ru
SHIN
immergere, immergere, immergere, inzuppare
1439
SHIN
Gentiluomo, gentiluomo
1440 miru
SHIN
diagnosticare, esame medico, diagnostica, check up
1441 neru/kasu
SHIN
dormire, sdraiarsi, riposare
1442 tsutsushimu
SHIN
autocontrollo, astenersi, attento, astenersi, essere discreto, prudente
1443
SHIN
(giurisdizionale) processo, udienza, considerare, investigare
1444 furuu/eru
SHIN
tremare, scuotere, tremare, rabbrividire
1445 takigi, maki
SHIN
legna da ardere
1446 ha, yaiba
JIN
lama, spada, bordo
1447 tsukiru/kusu
JIN
esaurito, esaurito, esaurito, esaurito, esaurito, esaurito, esaurito.
1448 hayai
JIN
rapido, veloce, rapido, intenso
1449 hanahada
JIN
straordinario, estremo, eccessivo
1450
JIN
posizione (militare), campo
1451 tazuneru, hiro
JIN
informarsi, chiedere, cercare, cercare, (lunghezza: 6 shaku =1,82 m)
1452 fuku
SUI
soffiare, espirare
1453 taku
SUI
cucinare, bollire, lavorare in cucina
1454
SUI
comandante, leader
1455 iki
SUI
chic, di buon gusto, elegante, essenziale, intelligente, sofisticato
1456 otoroeru
SUI
diventare debole, declinare, appassire, svanire
1457 you
SUI
ubriaco, brillo, stordito
1458 tsui, togeru
SUI
raggiungere, realizzare, ottenere, realizzare, commettere (suicidio)
1459 nemuru
SUI
essere assonnato, sonnolento, dormire
1460 ho
SUI
lancia (di grano), spiga (bot.), cresta (onda)
1461 tsumu, omori
SUI
piombino, peso nella rete da pesca, fuso
1462
ZUI
seguire, rispettare, nonostante
1463
ZUI
midollo (all'interno di un osso), midollo allungato, nucleo interno
1464 toboso
perno, cerniera, porta
1465 agameru
venerare, elevare, rispettare
1466 sueru/waru
gettare le fondamenta, porre, collocare, fissare, installare, attrezzare
1467 sugi
Cedro giapponese, crytomeriam
1468 une, se
misura della superficie, 99,3mq, solco
1469 se
rapide, corrente, torrente, secche
1470 i
SEI, SHŌ
bene
1471
SEI, SHŌ
cognome
1472
SEI
assalire, attaccare, sottomettere, assalire
1473 hitoshii
SEI
uniforme, aggiustato, uguale, simile, assemblare, simile
1474
SEI
sacrificio animale, offerta
1475 yuku
SEI
morire, morte, deceduto, defunto
1476 moru, sakaru/n
SEI, JŌ
prosperare, fiorire, fare il boom, prosperare, occuparsi, ammassare
1477 婿 muko
SEI
genero
1478 chikau
SEI
giuramento, promessa, giuramento, voto
1479 kou, ukeru
SEI, SHIN
richiedere, chiedere, sollecitare, intraprendere
1480 shirizokeru
SEKI
respingere, rifiutare, respingere
1481 mukashi
SEKI, SHAKU
vecchi tempi, molto tempo fa, passato, antichità
1482
SEKI
tagliare, dividere, analizzare, classificare
1483
SEKI
uno su due, quantificatore (per le navi)
1484 oshii/shimu
SEKI
rimpianto, pietà, lamento, frugale, avaro
1485 ato
SEKI
traccia, tracciato, segno, resti, impronta
1486
SEKI
iscriversi, registrarsi, aderire
1487 tsutanai, mazui
SETSU
maldestro, non esperto, pasticcione
1488 nusumu, hisoka
SETSU
rubare, furtivo, segreto, taciuto
1489
SETSU
prendere per procura, vicariare, surrogare, prendere in (medicina)
1490
SEN
eremita, non mondano
1491 uranau, shimeru
SEN
indovinare, divinizzare, occupare, trattenere
1492 ōgi, aogu
SEN
ventaglio (pieghevole)
1493
SEN
tappo, tappo di sughero, tappo, rubinetto, tappo di scarico
1494
SEN
ruotare, girare, girare, girare, girare.
1495 fumu
SEN
calpestare, calpestare, calpestare, praticare
1496 zuku
SEN
ferro grezzo, ghisa
1497 hisomu, moguru
SEN
sommergere, immergere, nascondere, annidarsi, celare, abbassare (voce)
1498 utsuru
SEN
transizione, spostamento, mossa, trasferimento, cambiamento
1499 susumeru, komo
SEN
raccomandare, consigliare, incoraggiare
1500 kuwa
gelso
1501 azayaka
SEN
fresco, nuovo, chiaro, vivido
1502 nikumu/i/shimi
odiare, detestare, detestare
1503 samurai, haberu
JI
servitore, samurai, uomo di servizio, cameriere
1504 tabaneru, tsukaneru
SOKU
fascio, mazzo
1505 tatsu
RYŪ, RYŌ
drago
1506 arai
SO
grossolano, difetto, ruvido, difetto, aspro
1507 ishizue
SO
fondamento, base
1508 nigoru/su
DAKU
liquido impuro, fangoso/torbido, impurità
1509 erabu, yoru
TAKU
scegliere, selezionare, eleggere
1510
RAN
inondare, straripare, inondare
1511
SO
modellare, fare (di argilla)
1512
SO
misura, passo, azione, sospendere, interrompere, eliminare
1513 futa-
coppia, entrambi
1514
robusto, virile, forte, virilità, eroico, prosperità
1515
SŌ, SHŌ
villa, maestosa, solenne
1516 sagasu
cercare, cercare, cercare, indagare
1517 sasu
inserire, mettere in
1518
SEN
fine, snello, fibra, sottile
1519 haku
spazzare, spazzolare
1520
SŌ, ZŌ
funzionario, servizio governativo, compagno, collega
1521 su
nido, ragnatela, tana
1522 mo
lutto, perdita, mancanza, morte
1523 hōmuru
seppellire, funerale, sepoltura
1524 yosōu
SŌ, SHŌ
tessuto, indossare, vestire, equipaggiare
1525
Sacerdote buddista, monaco
1526 au
incontrare, conoscere, associarsi, unirsi
1527
vasca, tino, contenitore, serbatoio
1528
asciugare, incrostare
1529 shimo
gelo
1530 sawagu/gashii
rumore, disturbo
1531 mo
alghe, alghe marine
1532
ZEN
Meditazione zen
1533 okuru
ZŌ, SŌ
presentare, dare
1534 sunawachi
SOKU
cioè, immediato, istantaneo
1535 tsukurou
ZEN
rammendare, riparare, aggiustare, rattoppare
1536 unagasu
SOKU
stimolare, sollecitare, premere
1537
ZOKU
scassinatore, ladro, ribelle, traditore, rapinatore
1538
DA
gentile, compromesso, pace, accordo
1539
DA
degenerare, deteriorare, scendere verso
1540
DA
pigro, ozioso, indolente
1541
DA
inutile, di basso livello, senza valore, gravoso, cavallo da soma
1542 taeru
TAI
sopportare, resistere, sopportare, durevolezza, perdurabilità
1543 okotaru, namakeru
TAI
essere pigro, essere annoiato, trascuratezza, tedio, ottusità
1544
TAI
grembo, feto, embrione, plazenta
1545
TAI
calma, pace, quiete, tranquillità
1546 fukuro
TAI
borsa, sacco, sacchetto
1547
TAI
catturare, inseguire, afferrare, raggiungere
1548 kaeru/waru
TAI
scambio, sostituzione
1549 todokōru
TAI
rimanere, soggiornare, ristagnare, fermarsi, ritardare, rallentare
1550 taki
cascata, cascata, rapide
1551 utoi/mu
SO
alienare, trascurare, sparpagliare, sparpagliare
1552 sawa
TAKU
palude, palude, brillantezza, grazia
1553
TAKU
eminente, eccellente, tavolo
1554
TAKU
sgomberare (di un terreno), sviluppare, rendere accessibile
1555
TAKU
fidarsi, affidare, consegnare
1556
TAKU
lavare, sciacquare
1557
DAKU
consenso, accordo, assenso
1558
SO
tassazione, imposta, tariffa
1559 tadashi
TAN
ma, tuttavia
1560 nugu
DATSU
spogliarsi, togliersi, abbandonare, fuggire, rimuovere, sbarazzarsi di
1561 ubau
DATSU
derubare, prendere con la forza, strappare, saccheggiare
1562 tana
scaffale, rastrelliera
1563 ni
TAN
rosso (scarlatto), sincero, serio
1564 kimo
TAN
fiele, coraggio
1565 awai
TAN
pallido, debole, colori chiari
1566 nageku/kawashii
TAN
lamentare, sospirare, addolorarsi, ammirare
1567 hashi, hata, ha
TAN
estremamente, bordo, fine, confine
1568
TAN
nascita, natività, nascere
1569 kitaeru
TAN
fucina
1570 hiku, hazumu, tama
DAN
suonare (uno strumento), proiettile, colpo, molla, gioco
1571
DAN, TAN
palco, podio, rostro
1572 haji, hazukashii/jiru
CHI
vergogna, vergogna, disgrazia, timidezza
1573 itasu
CHI
fare, inviare, condurre a
1574 okureru, osoi
CHI
lento, in ritardo, in ritardo, più tardi
1575
CHI
sciocco, stupido, sciocco
1576
CHI
giovane, immaturo, infantile
1577
CHIKU
bestiame, uccelli domestici e animali
1578 ou
CHIKU
inseguire, perseguire, uno dopo l'altro
1579 takuwaeru
CHIKU
accumulare, immagazzinare, salvare, conservare
1580
CHITSU
regolarità, ordine, sistema, stipendio
1581
CHITSU
bloccare, tappare, soffocare
1582
CHAKU
erede, nascita legittima
1583 oki
CHŪ
mare aperto, al largo
1584
CHŪ
trarre/estrarre, estrarre, strappare, portare fuori
1585
CHŪ
sentimento interiore, intimo, cuore, senza pregiudizi
1586 iru
CHŪ
fuso (cioè in metallo), zecca
1587
CHŪ
sosta, residenza, parcheggiare, rimanere
1588 tomurau
CHŌ
lutto, condoglianze, funerale
1589 idomu
CHŌ
sfidare, sfidare, contendere
1590 horu
CHŌ
intagliare, incidere, scolpire, scalpellare
1591 nagameru
CHŌ
sguardo, guardare, vedere, guardare
1592 tsuru/ri
CHŌ
pesca, pesca sportiva, esca
1593 fukuramu/reru
CHŌ
espandersi, gonfiarsi, rigonfiarsi
1594 koeru/su
CHŌ
trascendere (un limite), oltrepassare, super-..., ultra-, superare
1595 haneru, tobu
CHŌ
salta, salta, salta in alto, molla, scatta
1596 shirushi
CHŌ
indicazione, segno, richiamo, sintomo
1597 sumu/masu
CHŌ
chiarire, ludicità, sistemare, chiarire
1598 kiku
CHŌ
ascoltare attentamente, sentire
1599 koriru/rasu
CHŌ
punire, castigare
1600
CHOKU
editto imperiale
1601 shizumu/meru
CHIN
affondare, andare giù, cadere
1602 mezurashii
CHIN
strano, insolito, raro
1603
CHIN
(reale) noi
1604
CHIN
esibizione, stato, esprimere, mostrare, vecchio, notevole
1605 shizumaru/meru
CHIN
tranquillizzare, calmare, sopprimere
1606
TSUI
crollare, cadere, sgretolarsi
1607 tsuka
CHŌ
tumulo, tumulo, collinetta
1608 tsukaru/keru
SHI
mettere in salamoia (cibo), immergere
1609 tsubo
HEI
tsubo (misura dell'area 3,31mq, due stuoie)
1610
TEI
tribunale, ufficio governativo
1611
TEI
offrire, presentare, mostrare, esibire
1612
TEI
resistere, sfidare, opporsi
1613
TEI
villa, residenza
1614
TEI
padiglione, locanda, pergolato
1615
TEI
castità, virtù
1616
TEI
Imperatore
1617
TEI
rivedere, correggere, decidere, emendare, rettificare
1618
TEI
in sequenza, relè, comunicazione, gradualmente
1619
TEI
spiare, indagare, cercare
1620 tsutsumi
TEI
argine, terrapieno
1621
TEI
corteccia, barca a remi
1622 shimaru/meru
TEI
legare, stringere, legare, bloccare, fissare
1623 doro, nazumu
DEI
fango, sporcizia, pantano, aderire a
1624 fue
TEKI
flauto, fischietto
1625 tsumu, tsumamu
TEKI
pizzicare, raccogliere, pizzicare, estrarre
1626 shizuku, shitataru
TEKI
goccia, goccia
1627
TETSU
trasferimento, cambiamento, alternanza, rimescolamento
1628
TETSU
saggezza, filosofia
1629
TETSU
penetrare, passare attraverso, trafiggere, rimuovere
1630
TETSU
ritirare, rimuovere, disimpegnare
1631 sou/eru
TEN
aggiungere, aggiungere, allegare, annettere, accompagnare, guarnire
1632 殿
DEN, TEN
Signore ..., palazzo, dimora, sala, signore
1633
TO
A (misura di volume 18,039 l)
1634 haku
TO
vomitare, trapassare, sputare, sbocconcellare, vomitare
1635
TO
percorso, strada, via
1636 wataru/su
TO
attraversare, passare la mano, attraversare
1637 nuru
TO
pittura, intonaco, cappotto
1638 yatsu, yakko, -me
DO
schiavo, servo, cameriere, ragazzo
1639 ikaru, okoru
DO
rabbia, collera, ira
1640 mame
TŌ, ZU
fagioli, piselli
1641 itaru
infine, in definitiva, alla fine, arrivo (a una decisione)
1642 nigeru/gasu, nogareru/su
fuggire, eludere, scappare
1643 taoreru/su
caduta, crollo, rovesciamento
1644 ru, kogoeru
congelare
1645 kara
Tang-Cina
1646 momo
pesca
1647 suku/kasu/keru
trasparente, permeare, chiaro, traslucido
1648 itamu
addolorarsi, piangere
1649 nusumu
rubare, pizzicare
1650
ceramica, porcellana, ceramica
1651
torre, monumento, pagoda
1652
torre
1653 mune, muna
colmo, edificio
1654
vaiolo, vaiolo
1655 tsutsu
tubo, cilindro, tubo
1656 ine, ina
pianta di riso
1657 fumu/maeru
calpestare, calpestare, calpestare
1658
copiare, trascrivere
1659 tatakau
lotta, combattimento, guerra
1660
salto in alto, inflazione, aumento
1661 hora
grotta, penetrare
1662
corpo, torso, tronco
1663 tōge
passo, cresta, cima
1664
TOKU
celare, nascondere, riparare
1665
TOKU
allenare, sorvegliare, guidare, esortare, tenere d'occhio
1666
TOKU
sincero, accurato, malattia grave, fervente
1667 deko
TOTSU
convesso, sporgente
1668 tsuku
TOTSU
pugnalare, trafiggere, spingere, sporgere, spingere, pungere
1669
TON
caserma, accampamento, raduno, assemblaggio
1670 buta
TON
maiale, maiale
1671 nibui/ru
DON
stupido, ottuso, sciocco, lento, ottuso
1672 kumoru
DON
offuscare, offuscare, oscurare, oscurare, nebbiare
1673 yawarakai
NAN
morbido, elastico, tenero, gentile, flessibile
1674 ama
NI
suora, sacerdotessa
1675 尿
NYŌ
urina, pipì
1676 haramu
NIN
incinta
1677 shinobu
NIN
sopportare, resistere, sopportare, furtività
1678 mushiro
NEI
piuttosto, meglio, preferibilmente, invece, pacifico
1679 nebaru
NEN
appiccicoso, adesivo, viscoso, glutinoso
1680 nayamu/masu/mashii
preoccupazione, problema, dolore, angoscia
1681 koi
concentrato, ricco (sapore, colore, odore), spesso, denso
1682 toru, -wa
HA
prendere, afferrare, tenere, impacchettare
1683
HA
egemonia, dominio, leadership, supremazia, campione
1684 baba
BA
vecchia donna
1685 sakazuki
HAI
boccale, tazza, tazza di (sakè)
1686
HAI
rifiutare, ripudiare, escludere, espellere, mettere da parte
1687 sutaru/reru
HAI
abolire, obsoleto, abbandonare, decadere, scartare, rovinare
1688
HAI
compagno, compagno, persona, compagno
1689 ume
BAI
prugna
1690 tsuchikau
BAI
coltivare, favorire, far crescere qcs.
1691
BAI
obbedienza, assistere, accompagnare, seguire
1692
BAI
mediatore, intermediario
1693
BAI
risarcimento, indennizzo, restituzione
1694
HAKU
earl, chief, oncle (fratello o sorella maggiore di un genitore)
1695
HAKU, HYŌ
battimani, battimani, battimani, applausi
1696 tomaru/meru
HAKU
pernottamento, rifugio
1697 semaru
HAKU
sollecitare, opprimere, forzare, spingere, imminente
1698
HAKU
nave, spedizione navale
1699 usui/maru/meru
HAKU
diluito, sottile/debole (gusto), poco profondo, leggero, debole
1700
BAKU
deserto, vago, vasto, ampio
1701 shibaru
BAKU
legare, legare, restringere, trattenere, imbrigliare, arrestare
1702
BAKU
scoppiare, esplodere, bombardare
1703 hako
scatola, custodia
1704 hada
KI
pelle, superficie, struttura
1705
HACHI, HATSU
ciotola, vaso
1706 kami
HATSU
capelli della testa
1707
BATSU, HATSU
attaccare, colpire qcs. per farla cadere, abbattere (ad es. legno), cadere
1708 nuku,karu,keru,kasu
BATSU
estrarre, tirare fuori (spada), spennare, selezionare, prelevare
1709
BATSU, BACHI
punizione, pena, ammenda
1710
BATSU
Clan, fazione, cricca, lignaggio, pedigree
1711 ho
HAN
una vela, tela
1712 tomonau
HAN, BAN
accompagnare, consorziare, andare con, compagno
1713 aze
HAN
risaia (sentiero tra due campi), bordo
1714
HAN
comune, generale, un tipo, portatore, circolare
1715
HAN
commercializzazione, vendita, commercio
1716
HAN
convogliare, trasportare, trasportare
1717 wazurau/washii
HAN, BON
ansia, problema, preoccupazione, dolore, seccatura, seccatura, fastidio
1718
HAN
distribuire, suddividere, dividere, diffondere
1719
HAN
esempio, modello, schema, norma
1720 shigeru
HAN
abbondanza, lussureggiante, profusa, prospera, voluttuosa
1721
HAN
dominio feudale, feudo, clan
1722
BAN
barbaro, selvaggio
1723
BAN
vassoio, tavola, piatto, vassoio, ciotola poco profonda, disco
1724
HI
Regina, principessa
1725 kare, kano, are, ano
HI
lui, lui, ragazzo
1726
HI
esporre, aprire, rivelare, annunciare
1727 iyashii/shimu
HI
ignobile, umile, trasandato, basso, volgare
1728 tsukareru
HI
esaurito, stanco, affaticato
1729 kōmuru, ōu
HI
coprire, indossare, sostenere, subire, velare, portare, essere esposto (film)
1730 tobira
HI
porta d'ingresso, prima pagina
1731
HI
lapide, monumento
1732 makaru
HI
cessare, abbandonare, smettere, interrompere, annullare, dimettersi, licenziare
1733 sakeru
HI
eludere, evitare, allontanare, scongiurare
1734 o
BI
coda, spazzola
1735
BI
minuscolo, minuzia, oscuro, debole, fioco, delicato
1736 hiki
HITSU
abbinare, accomunare, eguagliare con
1737
HITSU, HI
secernere, l'allattamento =produzione di latte, urinare, filtrare
1738 hime
KI
principessa, signora
1739 tadayou
HYŌ
fluttuare (sull'acqua), andare alla deriva, andare alla deriva
1740 nae, nawa
BYŌ, MYŌ
piantina, giovane pianta, alberello
1741 egaku
BYŌ
raffigurare, disegnare, schizzare
1742 neko
BYŌ, MYŌ
gatto
1743 hama
HIN
spiaggia, costa, sabbia
1744
HIN
VIP, ospite privilegiato, visitatore, ospite d'onore
1745 shikiri
HIN
frequentemente, ripetutamente, spesso
1746
BIN
intelligenza, agilità, rapidità
1747 kame
BIN
bottiglia, brocca, vaso
1748
FU
aiuto, sostegno, soccorso
1749 kowai
FU
paura, timore, spaventoso, terribile
1750
FU
attaccato, essere attaccato, attaccare
1751 omomuku
FU
procedere, andare, diventare, affrontare i fatti
1752 uku/kabu/kaberu/kareru
FU
galleggiare, flotta, superficie
1753
FU
segno, segno, segno, segno, talismano, amuleto
1754 amaneku
FU
ampiamente, universalmente, generalmente
1755 kusaru/reru
FU
marcire, decadere, andare a male, inacidire
1756 shiku
FU
stendere, ricoprire, stendere
1757 hada
FU
pelle
1758
FU
tributo, prelievo, dotazione, poesia
1759
FU
notazione (musicale), spartito (musica), genealogia
1760 anadoru
BU
disprezzare, disprezzare, disprezzare
1761 mau
BU
danza, cerchio, ruota
1762
FŪ, HŌ
sigillare, chiudere
1763 fusu/seru
FUKU
sottomettersi, accovacciarsi, prostrarsi, piegarsi, inchinarsi
1764 haba
FUKU
rotolo appeso, quadro appeso, larghezza, rotolo
1765 kutsugaeru/su, ōu
FUKU
ribaltamento (veicolo), capovolgimento (barca), ombra, manto, copertura
1766 harau
FUTSU
pagare, spazzare, spazzolare
1767 waku/kasu
FUTSU
bollire, diventare caldo, zampillare
1768 magireru/rasu/rawashii
FUN
distrarre, confondere, allontanarsi, essere sviato, essere scambiato per, andare fuori strada
1769
FUN
atmosfera, ambiente, umore
1770 fuku
FUN
eruzione, emettere, sgorgare, uscire
1771
FUN
tumulo (di sepoltura), tomba, sepolcro
1772 ikidōru
FUN
rabbia, eccitato, indignato, collera
1773
HEI
C, 3° segno nel calendario
1774 awaseru
HEI
unire, unire, fondere
1775 nami, narabu/beru/bi
HEI
linea, fila, rango, comune, ordinario
1776 gara, e
HEI
maniglia, impugnatura, manovella, manopola, modello
1777
HEI
muro, recinto
1778
HEI
shintō-offerta (strisce di carta a zig-zag), valuta
1779
HEI
male, dannoso, una cattiva abitudine, me stesso (umile)
1780 kabe
HEKI
muro, barriera
1781 kuse
HEKI
abitudine, manierismo, particolarità, tratto
1782 katayoru
HEN
sbieco, unilaterale, parziale, inclinato, radicale a sinistra
1783 amaneku
HEN
ovunque, ampiamente usato, universalmente
1784 toru/raeru, tsukamaru/maeru
HO
catturare, afferrare, catturare, afferrare, prendere
1785 ura
HO
costa, insenatura, baia, costa del mare
1786
HO
negozio, negozio, pavimentare
1787 tsunoru
BO
reclutare (dipendenti), arruolare, raccogliere (fondi)
1788 shitau
BO
bramare, adorare, desiderare, amare profondamente
1789 kureru/rasu
BO
vivere, tramonto, fine, circostanze della vita​
1790 簿
BO, HAKU
contabilità, registro, libro contabile, registri
1791 kanbashii
fragranza, odore gradevole, profumo
1792
il nostro paese, la patria, il Giappone
1793 tatematsuru
HŌ, BU
osservanza (di compiti), dedizione, rispetto, adempimento del proprio dovere
1794 daku, idaku, kakaeru
abbracciare, abbracciare, coccolare
1795 awa
schiuma, bolla, spuma
1796
placenta, utero
1797
stipendio, paga
1798 narau
copiare, imitare, emulare, seguire
1799 mine
picco, cima, vetta, cresta
1800
cannone, fionda, canna di fucile
1801 kuzureru/su
crollare, sgretolare, demolire, distruggere, rompere
1802 aku/kiru/kasu
sazio, che ha mangiato abbastanza, sazio, stanco di, annoiato
1803 homeru
lodare, ricompensare, lodare, ammirare
1804 nuu
cucire, cucire, ricamare
1805 toboshii
povertà, indigenza, scarsità, scarso, mancanza, carenza
1806 isogashii
occupato, irrequieto
1807
ragazzo, figlio, prete buddista, bonzo
1808 samatageru
ostruire, disturbare, ostacolare, impedire
1809 fusa
stanza, moglie, mazzo, fiocco
1810
obeso, grasso
1811 nanigashi
BŌ, BAI
un certo, così e così, quella persona, non specificato
1812 okasu
rischiare, sfidare, osare, danneggiare, attaccare
1813
dividere, tagliare, dividere
1814 tsumugu
filare (filato)
1815 katawara
spettatore, lato, oltre, vicino, terza persona
1816
berretto, cappello
1817 fukuramu/reru
gonfiarsi, espandersi, ingrassare, ingrossare
1818 hakaru, hakarigoto
BŌ, MU
cospirare, complottare, tramare, strategia, stratagemma
1819
BOKU
grezzo, ruvido, semplice, magnolia
1820 shimobe
BOKU
Io, me, (informale, discorso maschile), servitore
1821 sumi
BOKU
inchiostro, bastoncino d'inchiostro
1822
BOKU
schiaffeggiare, colpire, battere, colpire, dare un pugno
1823
BOTSU
affondare, crollare, cadere, annegare, scomparire, rovinare
1824 hori
KUTSU
fossato, fosso, canale
1825
HON
affrettarsi, correre velocemente, affannarsi, zampillare
1826 hirugaeru/su
HON
svolazzare, sbattere, cambiare, capovolgere
1827 oyoso
BON, HAN
comune, approssimativo, generale
1828
BON
vassoio, Bon-festival
1829 asa
MA
canapa, lino
1830 suru
MA
strofinare, sfregare, lucidare, sfiorare, raschiare, indossare
1831 migaku
MA
lucidare, strofinare, brunire, pulire
1832
MA
demone, diavolo
1833 u[zu],maru/meru/moreru
MAI
seppellire
1834
MAKU
membrana
1835 mata
di nuovo, ancora una volta, e, troppo, anche
1836
MATSU
cancellare, eliminare, liquidare, strofinare
1837
MAN
pigro, scortese, ridicolo, vanaglorioso, cronico (malattia)
1838 sozoro
MAN
cartone animato (Manga), casuale, diffuso, sconfinato
1839
MI
fascino, ammaliamento, fascino
1840 misaki, saki
promontorio, promontorio, promontorio
1841
MYŌ
misterioso, eccellente, squisito, strano, curioso, bizzarro
1842 nemuru/i
MIN
dormire, sonnolento
1843 hoko
MU, BŌ
alabarda, lancia
1844 yume
MU
sogno, visione
1845 kiri
MU
foschia, nebbia
1846 musume
figlia
1847
MEI
iscrizione, segno, motto
1848 horobiru/bosu
METSU
distruggere, rovinare, sgretolare
1849 manukareru
MEN
permesso, licenza, autorizzazione, fuga, scusa
1850 shigeru
MO
crescere fittamente, boschetto, crescere eccessivamente
1851 midari
MŌ, BŌ
sconsiderato, irrazionale, illuso, avventato, insensato
1852 mekura
cieco
1853
MŌ, KŌ
diminuire, esaurire, sprecare, consumare, usurare
1854
feroce, furioso, pesante, furioso
1855 ami
rete, rete, draghetto
1856 damaru
MOKU
tacere, smettere di parlare
1857
MON
emblema di famiglia, stemma, modello
1858 monme
Monme, unità di peso 3,75 g
1859
YAKU
disgrazia, sfortuna, contrattempo, disastro
1860 odoru
YAKU
balzare, correre, saltare, ballare
1861
YU
gioia, piacere, felicità, rallegrarsi
1862 satosu
YU
istruire, ammonire, persuadere
1863 iyasu
YU
curare, guarire
1864 tada
YUI, I
semplicemente, solo, solo, solo, semplicemente
1865 kasuka
appartato, eremitico, oscuro, tenebroso, tenue
1866
composto, tranquillo, calmo, tranquillo, distante
1867 nao
ancora, differire, inoltre, inoltre, esitare
1868 yutaka
ricco, abbondante, tempo libero, tempo libero
1869 osu, o-
maschio, virile, potente, eroe, leader
1870 sasou
invitare, chiedere, indurre, tentare, guidare
1871 urei/eru, ui
dolore, dispiacere, difficoltà, paura
1872 tokeru
dissolversi, sciogliersi, fondersi
1873 ataeru
YO
dare, trasmettere, presentare, elargire
1874 homare
YO
lode, onore, fama, reputazione, credito
1875
ordinario, lavoro, mediocre
1876 ageru
elevare, sollevare, issare, innalzare, lodare, esaltare
1877 yuru/reru/suru/suburu
scuotere, oscillare, dondolare, lanciare, sfarfallare
1878 tokeru/kasu
sciogliere, dissolvere
1879 koshi
anca, parte bassa della schiena, lombi
1880 odoru
danza
1881 kama
forno, forno, fornace
1882
proteggere, abbracciare, abbracciare
1883 utai, utau
canto noh, recitazione
1884 osaeru
YOKU
reprimere, trattenere, premere, sopprimere, inibire
1885 tsubasa
YOKU
ala
1886 hadaka
RA
nudo, spoglio
1887
RA
garza, rete, seta sottile
1888 kaminari
RAI
tuono, fulmine
1889 tanomu/moshii, tayoru
RAI
richiedere, affidarsi, chiedere, implorare
1890 karamu/maru
RAKU
intrecciare, collegare, coinvolgere
1891
RAKU
prodotti caseari
1892 uttaeru
SO
accusare, denunciare, appellare
1893
RAN
corrimano, colonna (di testo), sezione
1894
RI
ufficiale, ufficialità
1895
RI
diarrea
1896 haku
RI
indossare (a piedi), mettere
1897 hanareru/su
RI
separare, lasciare, separare
1898 yanagi
RYŪ
salice
1899 habamu
SO
ostruire, ostacolare, bloccare, ritardare
1900 tsubu
RYŪ
granello, particella, goccia, contatore per oggetti minuscoli
1901
RYŪ
prosperare, alto, picco
1902
RYŪ
zolfo
1903 toriko
RYO
prigioniero, prigioniero, schiavo
1904
RYO
considerazione, pensiero
1905
RYŌ
completare, finire, capire
1906 suzumu/shii
RYŌ
fresco, rinfrescante
1907
RYŌ
caccia
1908 misasagi
RYŌ
tomba imperiale, mausoleo, tumulo
1909
RYŌ
collega, funzionario
1910
RYŌ
dormitorio, ostello
1911
RYŌ
curare, guarire
1912 kate
RYŌ, RŌ
provvista, cibo
1913
RIN
piccola quantità
1914
RIN
etica, principi
1915 tonari
RIN
vicino, la porta accanto
1916 namida
RUI
lacrima, lacrima, simpatia
1917
RUI
implicazione, accumulare, problemi
1918
RUI
forte, baseball, base
1919 hagemu/masu
REI
incoraggiare, sforzarsi. essere diligenti
1920 modoru/su
REI
ritornare, riportare, ripristinare
1921 suzu
REI, RIN
campanella, suoneria
1922 koboreru
REI
zero, nullo, nullo, per eccesso di quantità
1923 tama
REI, RYŌ
spirito, anima
1924
REI
servitore, obbedire
1925
REI
età
1926 uruwashii
REI
bello, adorabile, grazioso, affascinante
1927 koyomi
REKI
calendario, almanacco
1928 otoru
RETSU
essere inferiore, peggiore
1929
RETSU
feroce, furioso, veemente, intenso, estremo
1930 saku/keru
RETSU
strappare, spaccare, strappare, tagliare, lacerare
1931 koi, koishii
REN
amore, amato, desiderato
1932
REN
affare, economico, onesto, pulito, sospetto
1933 neru
REN
raffinare, impastare, formare, forare
1934
RO
fornace
1935 tsuyu
RO, RŌ
Russia, rugiada, aprire, pubblico, rivelare, piccolo
1936
uomo, marito
1937 nami
onda, deriva, flutto, sfrenato, spericolato
1938
corridoio, passerella
1939
torre di guardia, torretta, belvedere, edificio alto
1940 moru/reru/rasu
perdita, fuga
1941 makanau
WAI
corrompere, pagare, fornire
1942 madou
WAKU
essere confuso, perplesso, ingannare, abbindolare illudere
1943 waku
cornice, limite
1944
WAN
baia, golfo
1945 ude
WAN
braccio, capacità, abilità
1946
AI
salutare, avvicinarsi, spingere per aprire
1947
AI
non chiaro, vago, oscuro
1948 ateru
assegnare, indirizzare
1949 arashi
tempesta, uragano
1950 osoreru
I
paura, ansia, orrore, inquietudine, grazia
1951 naeru
I
appassire, indebolire, appassire, afflosciarsi
1952
I
sedia, sedile, posizione
1953
I
stesso tipo, ordinare, raccogliere, classificare, categoria
1954 ibara
spina, spina dorsale
1955 musebu
IN
gola, gola, essere soffocati
1956 midara
IN
licenziosità, lascivia, sporcizia
1957 uta
canto, canti rituali buddisti
1958
UTSU
tristezza, malinconia, depressione
1959
EN, ON
rancore, odio, risentimento, gelosia
1960
EN
principessa, una nobile signora
1961 tsuya
EN
fascino, lucentezza, lustro, lucidatura, colorato
1962
Ō
bello, fiorente, vigoroso
1963 oka
Collina
1964
OKU
paura, timidezza, vigliaccheria, avere paura.
1965 ore
Io (lingua maschile), noi
1966
KA
tormentare, severo, brutale, fare il prepotente, prendere in giro, crudele
1967 kiba
GA, (GE)
zanna (ad es. di un elefante), zanna
1968 kawara
GA
piastrella
1969
KAI
Stile di scrittura Kaisho
1970 tsubu-su, tsubu-reru
KAI
devastazione, rottura, schiacciamento, frantumazione
1971
KAI
armonia, calma, scherzo, burla
1972 gake
GAI
rupe, precipizio ripido
1973 futa
GAI
copertura, coperchio, tappo
1974
GAI
scheletro, resti morti, cadavere, lolla
1975 kaki
cachi
1976 ago
GAKU
mascella, mento
1977 kuzu
katsu
kudzu (Pueraria montana), arrow-root (radice di freccia)
1978 kama
bollitore, pentola
1979 kama
falce, uncino per mietere
1980
KAN
Corea
1981
GAN
divertire, giocare, trastullare
1982
KI
performance, talento
1983 kame
KI
tartaruga
1984
KI
distruggere, rompere, danneggiare, graffiare
1985
KI
area, distretto, capitale
1986 usu
KYŪ
mortaio
1987 kagu
KYŪ
odorare, annusare
1988 haba
KIN
panno, asciugamano
1989 wazuka
KIN
solo, solo, semplicemente, pochi, un pochino
1990 nishiki
KIN
broccato
1991
GU
temere, temere, avere paura di
1992 kushi
spiedo, spiedo
1993
KUTSU
grotta, caverna
1994 kuma
orso
1995 deru
KEI
visitare un tempio
1996
KEI
anelare, desiderare, aspirare a
1997
KEI
praticare, considerare, pensare
1998 suki
GEKI
fessura, lacuna, spazio libero, tempo libero
1999 keta
Trave (trasversale), raggio, luogo, cifra (matematica)
2000 kobushi
KEN
pugno, forza
2001 kagi
KEN
chiave (di una serratura o di un problema), indizio
2002
GEN
lato di una barca
2003 mata, momo
KO
coscia, inguine
2004 tora
KO
tigre
2005
KO
imprigionare, legare, legare qcn.
2006
piegato, inclinato, catturato
2007
chiuso, incastrato, contorno, sommario
2008 nodo
gola
2009 kou
supplica
2010
essere orgoglioso, superbia, alterigia
2011 koma
puledro, giovane cavallo, figura di shogi/scacchi
2012 koro
circa questo tempo, verso, circa, tempo
2013 ato
KON
tracce, segno, vestigia
2014 suna
SA
sabbia
2015
ZA
distorsione [med.], contusione
2016
SAI
strappare, ottenere, prendere
2017 fusagu, fusagaru
SAI, SOKU
ostruire, bloccare
2018 sai
capo (geografia), spiedo (geografia), promontorio
2019
SAKU
recinzione, ringhiera, barriera
2020
SATSU, SETSU
area, tempio, breve momento
2021
SATSU
essere imminente, avvicinarsi
2022 kiru
ZAN
uccidere tagliando con la spada
2023
SHI
arbitrariamente, autoindulgente, egoista
2024
SHI
serietà, serietà, dono
2025 esa, e
JI
esca, richiamo, cibo per animali
2026 鹿 shika, ka
cervo
2027 shikaru
SHITSU
sgridare, rimproverare
2028
SHITSU
essere geloso, invidiare
2029 hareru, harasu
SHU
gonfiore, tumore
2030 norou
JU
maledizione, maledizione, parola magica, incantesimo, fascino
2031 sode
SHŪ
manica, ala (di un edificio)
2032
SHŪ
vergognarsi, vergognarsi
2033 keru
SHŪ
calciare, rifiutare (una richiesta)
2034 akogareru
SHŌ
desiderare, desiderare, bramare, essere attratti da
2035 fuku, nuguu
SHOKU
pulire, strofinare
2036
SHIRI
natiche, sedere, fianchi
2037
SHIN
stoppino (di una candela), nucleo, centro
2038
JIN
rene
2039
SU
con ogni mezzo, necessario
2040 suso
orlo, polsino (dei pantaloni), piede di una montagna
2041 sugoi
SUI
superbo, brillante, inquietante, meraviglioso, orribile
2042 sameru
SEI
essere disilluso, smaltire la sbornia
2043
SEKI
statura, spina dorsale, colonna vertebrale
2044
SEKI
parente, addolorato
2045 iru
SEN
arrostire, tostare, abbrustolire
2046 urayamu, urayamashii
SEN
invidiare, essere geloso, desiderare
2047
SEN
ghiandola [anat.]
2048
SEN
discutere, cercare, informarsi
2049
SEN
carta, lettere, composizione
2050
ZEN
vassoio, piatti serviti
2051 nerau
SO
mirare a, aspirare, intento
2052 sakanoboru
SO
risalire la corrente, invertire il movimento
2053
SŌ, ZO
prima, prima
2054 sawayaka
rinfrescante, chiaro, fresco
2055 yaseru
dimagrire, dimagrire
2056
orma, traccia, resti
2057 toraeru
SOKU
catturare, afferrare, afferrare, comprendere
2058
SON
modesto, umile
2059
TA
separare, segregare, follia, estremo
2060 tsuba
DA
saliva, sputo
2061
TAI
ammucchiato, accatastato, ammucchiato
2062 itadaku
TAI
essere incoronato con, (educato:) ricevere
2063 dare
chi (parola interrogativa)
2064
TAN, DAN
alba, alba, mattina
2065 hokorobiru
TAN
strappare, essere fatto a pezzi, aprirsi, aprire una cucitura
2066
CHI
fine (non grossolano), minuscolo, preciso
2067
CHŪ
Shōchū, sakè forte
2068 haru
CHŪ
appiccicare, incollare, aderire
2069 azakeru
CHŪ
ridicolizzare, deridere, sogghignare
2070 hakadoru
CHOKU
progredire, avanzare
2071
TSUI
varietà di quercia, martello, vertebra
2072 tsume, (tsuma)
artiglio, unghia (cioè di un dito), artiglio
2073 tsuru
gru (uccello)
2074 akirameru
TEI
dimettersi, abbandonare, rinunciare
2075 oboreru
DEKI
annegare, assecondare
2076 hamaru, hameru
TEN
riempire, inserire, essere inserito
2077 netamu
TO
gelosia, invidia, dispiacere
2078 kakeru
TO
giocare d'azzardo, scommettere, rischiare
2079 fuji
glicine (bot.)
2080 hitomi
pupilla (anat., .. dell'occhio)
2081 tochi
ippocastano
2082
TON
improvvisamente
2083 musaboru
DON
bramare, desiderare, desiderare
2084 donburi
DON
ciotola di cibo, donburi
2085
NA
cosa
2086
NA
Nara, cosa?
2087 nashi
Nashi, albero di pere
2088 nazo
indovinello, rompicapo, enigma
2089 nabe
pentola, padella
2090 nioi
odore, odore, profumo
2091 niji
arcobaleno
2092
NEN
torsione, rotazione
2093 nonoshiru
BA
insultare, offendere, maltrattare (verbalmente), maledire
2094 hagasu
HAKU
scoprire, staccare, spogliare, togliere, rivelare
2095 hashi
bacchette
2096
HAN
spalancare, allargare, inondare, inondare
2097
HAN
universale, pan, uso generale
2098
HAN
collina, altezza, pendenza, inclinazione
2099
HAN
macchia, macchia, macchiolina, imperfezione
2100 mayu
BI, MI
sopracciglio
2101 hiza
ginocchio
2102 hiji
Gomito
2103 tsukasa
FU,
tumulo, terreno, collina
2104
FU
2105
HEI
coprire, sovrapporre
2106 mochi
HEI
mochi, torta di riso
2107
HEKI
disco di giada perfetto, punzonato, anulus di giada, sfera
2108 sagesumu
BETSU
trascurare, ignorare, ignorare, disprezzare, disamorare
2109
HO
allattare, allattare
2110 hachi
ape, vespa
2111
aspetto, forma, aspetto
2112
guancia
2113
BOKU
armonioso, amichevole, intimo
2114
BOTSU
sorgere, verificarsi all'improvviso, agile
2115
MAI
oscuro, ambiguo, non chiaro, dubbio
2116 makura
CHIN
cuscino, poggiatesta
2117
MITSU
miele, nettare
2118
MEI, MYŌ
oscuro, profondo, insondabile, divino
2119
MEN
spaghetti
2120
YA
fusione (di metalli), raffinazione, metallurgia
2121 ya
MI
sempre più, sempre di più
2122 yami
buio, oscurità
2123
YU
metafora, confronto
2124 waku
frastuono, sgorgare, gorgogliare, emergere
2125 ayashii
ammaliante, attraente
2126
gonfiore, carbonchio, foruncolo (med.)
2127
YOKU
fertilità
2128
RA
schiacciare, schiacciare
2129
RATSU
amaro, aspro
2130
RAN, ai
indaco
2131
RI
lapislazzuli (gemma), vetroso
2132
RITSU
paura, orrore, brivido
2133
RYO
compagno, compagno, compagno
2134
RYŌ
chiaro, evidente
2135
RU
lapislazzuli, cielo blu
2136
RO
sei toni inferiori dell'ottava
2137
RO
un regalo, una bustarella
2138 moteasobu
manomettere, giocare con, confondere, destreggiare
2139 kago, komoru
cesto, gabbia, per appartarsi
2140 fumoto
ROKU
piedi di una montagna
2141 waki
a parte, un altro luogo
2142
しゃべ